« Tagasi

„Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu korduva avaliku väljapaneku korraldamisest“

" Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020.a otsusega nr 99 võeti vastu Ahtme linnaosas Jaaniku tn 24 kinnistu ja lähiala detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda kinnistu Jaaniku tn 24 maakasutamise juhtfunktsiooni määramine 100% elamumaaks, kehtiva Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmine ühiskondlike ehitiste maa juhtfunktsiooni elamumaa juhtfunktsioonile, maa-ala kruntideks jagamine, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine olemasoleva hoone laiendamiseks ja abihoone ehitamiseks, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ning tehnovõrkude paiknemise lahendamine. Planeeritav maa-ala asub Kohtla-Järve linnas Ahtme linnaosas Puru asumis Jaaniku, Kadri ja Mardi tänavate elamupiirkonnas. Planeeringuala hõlmab Jaaniku tn 24 maaüksuse, kus paikneb endise nahahaiguste haigla ühekorruseline hoone. Planeeringuala pindala on umbes 0,88 ha.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut – üldkasutatava hoone/rajatise maa juhtfunktsiooni muutmist väikeelamumaa juhtfunktsiooniks. Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmine on põhjendatud seetõttu, et nahahaigla hoone on SA Ida-Viru Keskhaigla poolt müüdud eraomandisse.

Planeeringuala jääb Keskkonnaregistri maardlate nimistu andmeil  Eesti põlevkivimaardla Tammiku kaevevälja (Eesti Energia Kaevandused AS kaevandamisluba KMIN-067) põlevkivi passiivse tarbevaru  I plokile. Planeeringuala ei jää altkaevandatud maa-alale.

Planeeringuga ei muudeta olemasoleva Jaaniku tn 24 krundipiire ja suurust.

Detailplaneeringu  avaliku väljapaneku ajal alates 26. novembrist kuni 26. detsembrini 2020.a ei olnud esitatud ettepanekuid, märkusi ega vastuväiteid ning menetlus jätkus vastavalt seadusandlusele.

Pärast Covidiga seotud probleemidesse sattumist jäi menetlus seisma.

2021 aasta lõpus huvitatud isik esitas taotluse menetluse jätkamiseks ja menetlemise tähtaja pikendamiseks ning uue planeerija-konsultandi kinnitamiseks.

Planeeringulahenduses olulisi muudatusi ei tehtud. On täpsustunud tehnovõrkude asukohad seoses hoone jaotamisega kaksikelamuks ja seega ka kinnistu jagamisega, hoonestuse arhitektuursed nõuded. On aktualiseeritud üle kahe aasta vananenud geoalus. Planeeringus Jaaniku tn 24 krundil paiknevale jalgteele kavandatud transpordimaa krundi osas on täpsustunud selle krundi pindala pos 1 suurusega 429 m2. Selle tasuta võõrandamise munitsipaalomandisse visioon ei ole muutunud. Olemasoleva olukorra järgi kinnistul Jaaniku 24 asub alajaama kinnistu ((Mardi tn 1, suurusega 24 m2), arvestades, et selle AJ teenindamiseks peab olema ööpäevaringne juurdepääs Mardi tänavalt  – on Jaaniku tn 24 krundilt eraldatud juurdepääsutee krunt pos 5 suurusega 98 m2. Need täpsustused on kajastatud eraldi planeeringu seletuskirjas. Detailplaneeringu joonised ja seletuskiri on aktualiseeritud ja korrigeeritud nende parema loetavuse ja selguse huvides.

Planeeringulahenduse kohaselt on olemasolevast Jaaniku tn 24 kinnistust suurusega 4738 m2 moodustatud kaks elamumaa krunti, mille suurused on täpsustatud järgmiselt: pos 2, suurusega 1967 m2 (100% üksikelamumaa, EP) ja pos 3, suurusega 2244 m2 (100% üksikelamumaa, EP) ning moodustatakse avalikuks kasutamiseks jalgtee jaoks krunt Pos 1 suurusega 429 m2 (100% kergliiklusmaa, LK). Kinnistu Jaaniku 24 maa-alal asuva alajaama Mardi tn 1 (katastritunnus 32204:002:0173, 100% tootmismaa) krundi suuruse  24 m2  ja piire ei muudeta.

Jaaniku tn 24 kinnistu ülejäänud osas planeeringulahendus ei muutunud, on moodustatud kaks elamumaa juhtfunktsiooniga krunti: pos 2 suurusega 1967 m2  ja pos 3 suurusega 2244 m2, kuhu määratakse  ehitusõigus olemasoleva hoone laiendamiseks ja kuni kahe kõrvalhoone ehitamiseks, kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% elamumaa.

Planeeritaval krundil on olemas ühendused tehnovõrkudega. Avalikult kasutatavate Jaaniku, Mardi ning Kadri tänava ja jalgteede lähedus tagab hea logistilise ühenduse. Seetõttu ei kahjusta vaadeldava maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooni muutmine avalikku huvi ega linna infrastruktuuri toimimist.

Tehnovõrkude planeerimise aluseks on võetud kõikide tehnovõrkude valdajate tehnilised tingimused. Tehnovõrkude lahendused on kooskõlastatud tehnovõrkude valdajate poolt.

Planeeringuala liikluskorraldus ei muutu võrreldes olemasoleva olukorraga.

On arvestatud detailplaneeringu avalikustamisest möödunud kahe aastase perioodiga, millal võiks ilmuda avalik huvi. Seoses sellega on antud detailplaneeringulahendus korduval avalikul väljapanekul alates 27. märtsist 2023.a kuni 27. aprillini 2023.a.

Detailplaneeringu materjalid on kätte saadavad Kohtla-Järve linna kodulehel www.kohtla-jarve.ee lingi "Areng- ja planeerimine" - "Detailplaneeringud" lingi all " ja tööpäeviti Kohtla-Järve Linnavalitsuse ruumides aadressil Keskallee 19, kab 604 ning Ahtme linnaosas aadressil Estonia pst 38.

Dokumendid

Arenguteenistus