« Tagasi

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Puru tee 100 krundile ärihoone ehitamise avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Ahtme linnaosas Puru tee 100 kinnistul (katastritunnus 32201:001:0053, 100% ärimaa) kehtib Ahtme linnaosa Ahtme maantee ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering (kehtestatud 25. jaanuari 2012. a Kohtla-Järve Linnavolikogu otsusega nr 217). Antud detailplaneeringu lahenduse järgi oli Puru tee 100 krundile kavandatud tennisekeskuse hoone ehitamine. Detailplaneeringu kohaselt on lubatud hoonestusala piirides üks hoone ehitusaluse pindalaga 6500 m2 ja kõrgusega 15 meetrit.

Projekteerimistingimuste taotluse esitas 26.05.2021. a Ehitisregistri kaudu kinnistu Puru tee 100 omanik. Projekteerimistingimuste taotlusele oli lisatud kavandatava hoonestuse eskiis asendiplaani tasemel.

Projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiks on ärihoone ehitamine, kus on hoonesse ette nähtud toidupoe ja tennisekeskuse rajamine. Projekteerimistingimuste taotluses soovib taotleja täpsustada detailplaneeringuga määratud ehitise kasutusotstarvet, kuid kinnistu sihtotstarve ei muutu. Ahtme linnaosa üldplaneeringu kohaselt kinnistu Puru tee 100 asub Ahtme linnaosa keskuse maa kõrghoonestusega piirkonnas, kus funktsioonide ja erinevate maakasutamiste külgnemine ja kattumine suurendavad mitmekesist kasutamist ja seega keskusealade väärtust.

Nimetatud detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud üle viie aasta. Seega ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga, Ahtme linnaosa Ahtme maantee ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneeringuga on võimalik tutvuda alljärgnevate linkide vahenduselt.

Projekteerimistingimuste taotlus, registreeritud 6-1.5/19 numbri all.

Asendusplaan.

Projekteerimistingimuste eelnõu (Lisa 1).

Ahtme linnaosa Ahtme maantee ja Puru tee põhjaosa ristumiskoha detailplaneering.

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 18. juunil 2021.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 21. juunil algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse suures saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Arenguteenistus