« Tagasi

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Tammiku põik 5a krundile olemasoleva vagonettide remondihoone nr 25 laiendamiseks üle 33% ja ümberehitamiseks garaažiks avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Ahtme linnaosas Tammiku põik 5a tootmiskrundil asuv endise vagonettide remondihoone nr 25 planeeritakse garaažihooneks ümberehitada ja laiendada üle 33% esialgu kavandatud mahust. Tammiku põik 5a krundil asuv vagonettide remondihoone on ehitatud kokku kõrval krundil Tammiku põik 5 reovete pumbamaja nr 24 ja autogaraaži nr 23 hoonetega .

Kinnistu Tammiku põik 5a (katastritunnus 32101:001:0035, 100% tootmismaa) omanik on OSAÜHING PANNJÄRVE. Kinnistu Tammiku põik 5a (katastritunnus 32101:001:0035, 100% tootmismaa) suurus on 896 m2.  Krundil asuva hoone ehitusaluse pindalaga 229 m2 laiendamise järel uue hoone ehitusalune pindala suureneb kuni 505 m2, ja moodustab krundi täisehitusprotsent 56%.

Projekteerimistingimuste taotluse esitas Ehitisregistri kaudu kinnistu omaniku volituse alusel Osaühing GEMMA-R juhatuse liige Galina Revko (edaspidi taotleja) 2. juulil 2020. a . Projekteerimistingimuste taotlusele oli lisatud kavandatava hoonestuse projektlahendus.

Projekteerimistingimuste taotluse eesmärgiks on hoone laiendamine ja ümberehitamine, kus on hoonesse ette nähtud garaazi rajamine.

Krundile Tammiku põik 5a juurdepääsuteed kulgevad ebaselgelt alates Tammiku põik tänavast läbi võõraste kinnistute Tammiku põik 1, Tammiku põik 2, Tammiku põik 3 ja Tammiku põik 4 ja Tammiku põik 5.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel www.kohtla-jarve.ee .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 16. augustil 2021.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 24. augustil algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse suures saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Kaart Tammiku poik 5a
PT Tammiku poik 5a hoone laiendamise ja garaaziks rek se  Lisa
PT Tammiku põik 5a hoone laiendamiseks ule 33

Arenguteenistus