« Tagasi

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas Kauba tn 9 krundile laohoone ehitamiseks avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Osaühing SEGURANTA juhatuse liige Sergei Jekimov (edaspidi taotleja) kinnistu omaniku Unitrade Group OÜ volituse alusel  esitas 5.07.2021.a elektroonilise Ehitisregistri süsteemi kaudu Kohtla-Järve Linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel nr  2111002/09694 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 5. juulil 2021.a numbri 6-1.5/23 all).  Antud taotluse kohaselt planeeritakse Järve linnaosas krundile suurusega 1172 m2 Kauba tn 9 (katastritunnus 32217:001:0019, 100% ärimaa) ehitada laohoone mittesüttivate ehitusmaterjalide hoidmiseks mõõtudega 10,0 x 20,0 meetrit ja kõrgusega 5,2 meetrit.

Planeeritav laohoone jääb Kohtla-Järve raudteejaama raudtee (katastritunnus 32214:001:0025) kaitsevööndisse.

Krundile juurdepääsutee kulgeb mööda Kauba tänava lõik 3.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel www.kohtla-jarve.ee .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 22. augustil 2021.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 7. septembril algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse suures saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Kauba 9 asukoht
PT Kauba tn 9 laohoone eh se  Lisa
PT Kauba tn 9 laohoone ehitamiseks 3
 

 

Arenguteenistus