« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspargi krundile Uus-Tehase tn 17a ja 17b polüestervaikude hoone ja teenindavate rajatiste ehitamiseks avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

AS RTG PROJEKTBÜROO projektijuhi isikus Sander Sauk esitas 8. novembril 2021. a projekteerimistingimuste taotluse detailplaneeringu olemasolu nr 2111002/13313, (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 9. novembril 2021.a numbri 6-1.5/36 all). Kinnistu omaniku poolt Teet Kuusmik antud volitus AS RTG PROJEKTBÜROO projektijuhi nimele Sander Sauk. Nimetatud taotluse kohaselt aadressil Järve linnaosas Uus-Tehase tn 17a ja 17b tootmiskrundile planeeritakse  polüestervaikude tootmishoone koos vajalike teenindusrajatistega ehitamine. Täpsemad hoonestuse reguleerivad tingimused on kindlaks määratud Järve linnaosas Kohtla-Järve tööstuspargi rajamise detailplaneeringulahendusega (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. novembri 2011. a otsusega nr 197 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve Tööstuspargi rajamise detailplaneeringu kehtestamine"). Hetkel Uus-Tehase 17a ja 17b kinnistud on hoonestamata.

Krundile juurdepääsutee kulgeb mööda Uus-Tehase tänava lõik 3.

Projekteerimistingimuste taotluse kohaselt on kavandatud hoonestuse kõrguse suurendamine 10 % ulatuses kuni 22 meetrini ja katusele  kavandatud tehnoloogilisi seadmeid kuni 6 meerini ulatuvaid katusepinnist. Projekteerimistingimuste taotlusele on lisatud polüestervaikude tehase rajamine Kohtla-Järve tööstusparki eelhinnangu sisendandmed, töö nr 20003802-1, koostatud 28.10.2021 OÜ Hendrikson ja Ko poolt, mille tulemustest  selgub, et käitis ei ole olulise keskkonnamõju allikas, puudub ka sisuline vajadus keskkonnamõju hindamise algatamiseks.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotlusega, projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel https://www.kohtla-jarve.ee/ru/kuulutused .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 18. novembril 2021.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 24. novembril algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse  saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

 

Arenguteenistus