« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus informeerib, detailplaneeringu Järveküla tee 35 ja lähiala algatamisest

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatati Järve linnaosas Järveküla tee 35 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hinnang. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda olemasoleva Järveküla tee 35 kinnistu ühiskondlike ehitiste maa maakasutamise juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaa juhtfunktsiooniks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine hooldekodu või majutushoone rajamiseks, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, heakorrastuse nõuete kehtestamine, vajadusel tehnovõrkude ning juurdepääsuteede asukoha määramine, seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine ning haljastuse kavandamine.

Planeeritava ala suurus on umbes 1,0 ha. Planeeringust huvitatud isik on OÜ ANDLITI.

Detailplaneeringu ala ümbritsevad ida poolt Järveküla tee 37 (katastritunnus 32214:003:0012, 100% elamumaa), Järveküla tee 37a (katastritunnus 32101:001:0624, sihtotstarbeta maa) ja Järveküla tee 39 (katastritunnus 32214:003:0062, 100% ühiskondlike ehitiste maa), lõuna poolt Järveküla tee lõik 12 ja Järveküla tee lõik 8 (katastritunnused 32214:003:0061 ja 32214:003:0059, sihtotstarve 100% transpordimaa), lääne poolt Järveküla tee 31 (katastritunnus 32214:003:0004, sihtotstarve 100% elamumaa), Järveküla tee 31a (katastritunnus 32201:001:0204, 100% elamumaa) ja Järveküla tee 33 (katastritunnus 32214:003:0025, 100% elamumaa).

Põhja pool asub Rahvapargi maa-ala. Detailplaneeringu alal asub Järveküla tee 35a (katastritunnus 32214:003:002) tootmismaa kinnistu suurusega 80 m2, millel on Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) alajaam nr 32. Järveküla tee 35 kinnistu müüdi AS-i Riigi Kinnisvara poolt 2020. aastal eraomandisse.

Kinnistul Järveküla tee 35, suurusega 8289 m2,  asub endise kõrgkooli hoone ehitusaluse pindalaga 1351 m2.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Kohtla-Järve linna Järve linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut Järveküla tee 35 kinnistu 100% ühiskondlike ehitiste sihtotstarbe muutmist 100% ärimaa juhtfunktsiooniks.

Järveküla tee 35 kinnistu juhtfunktsiooni muutmine ärimaaks ei oma negatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale, kuna arvestab Järve linnaosa üldplaneeringus määratud ärimaade tingimusi.

Muutunud majanduskeskkonnas ei ole Järveküla tee 35 eramaal sisuliselt võimalik ellu viia ühiskondlike hoonete maa juhtotstarbele vastavaid tegevusi ja eraomanik kavatseb kasutada hoonet ärilisel eesmärgil majutusteenuste pakkumiseks.

Antud ala detailplaneering ei too kaasa negatiivseid sotsiaalseid, majanduslikke mõjutusi, ega kultuurilise keskkonna tingimuste rikkumisi.

Keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik järgmistel põhjustel:
1) planeeringuga ei kavandata olulisi keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamine, sealhulgas vee-, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, mürataseme suurenemine, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus või lõhn. Planeeritavate tegevustega ei ületata piirkonna keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei seata ohtu looduskeskkonda, kultuuripärandit, inimeste tervist, heaolu ega vara;
2) planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega ka teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
3) planeeritavale alale ei ole seatud muid piiranguid ja kitsendusi. "

Asendiskeem, linnavolikogu otsus

Arenguteenistus