« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas aadressil Edu tn 4 ja Edu tn 6 kruntidele päikeseelektrijaama rajamise avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Projektijuht Juri Kurganov esitas ehitisregistris 2. septembril 2022. a projekteerimistingimuste taotluse nr 2211002/10433 (registreeritud 28.09.2022. a Kohtla-Järve linnavalitsuse dokumendiregistris numbri 6-1.5/13 all). Edu tn 4 ja 6 kinnistute omanik on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur . Kinnistud on moodustatud Kohtla-Järve tööstuspargi detailplaneeringu järgselt. Nimetatud taotluse kohaselt planeeritakse nimetatud kinnistutel kuni 2,0 MW nimivõimsusega päikeseelektrijaama (edaspidi PEJ) rajatised.

Antud krundile hoonestuse reguleerivad tingimused on kindlaks määratud Järve linnaosa Kohtla-Järve tööstuspargi rajamise detailplaneeringulahendusega (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 2. novembri 2011. a otsusega nr 197 „Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kohtla-Järve Tööstuspargi rajamise detailplaneeringu kehtestamine").

Kohtla-Järve Tööstuspargi rajamise detailplaneeringu järgi on Edu tn 4 ja 6 kinnistute (katastritunnis 32101:001:0064, 32101:001:0065) sihtotstarve 90% tootmismaa ja 10% ärimaa.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib kohalik omavalitsus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 27 lõike 4 punkti 2 kohaselt projekteerimistingimustega täpsustatakse asjakohasel juhul detailplaneeringus käsitletud hoonestusala suurendamist 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Planeeritud PEJ rajatised on ette nähtud Kohtla-Järve tööstuspargi detailplaneeringu lahendusega määratud hoonestusalale hoone asemele.

PEJ rajatistega hoonestamine ei mõjuta ebasoodsalt naaberkruntide hoonestust, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kohtla-Järve Järve linnaosa üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega. Võimaliku mõju alla sattuva põhja ja lõuna poolt naaberkinnistute omanikku Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur ja OÜ Järve Biopuhastus on teavitatud. Lõuna poolt asub Uus-Tehase tn 3 ja 3a kinnistutel OÜ Järve Biopuhastus omandis kinnistu.

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 31 lg 1 kohaselt projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena. Haldusmenetluse seaduse §§ 46-50 järgi on menetluse käigus huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste taotluse eelnõuga, on võimalik tutvuda Kohtla-Järve linna veebilehel https://www.kohtla-jarve.ee/ru/kuulutused .

Ettepanekud ja vastuväited projekteerimistingimuste eelnõu või taotluse kohta tuleb saata kirjalikult Kohtla-Järve Linnavalitsuse postiaadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve, Järve linnaosa  või e-posti aadressile linnavalitsus@kjlv.ee  hiljemalt 20. oktoobril 2022.a.

Ettepanekute ja vastuväidete laekumise korral arutatakse asja avalikul arutelul, mis toimub 21. oktoobril 2022 algusega kell 15:00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1 korruse  saalis (Keskallee 19, Kohtla-Järve). Juhul, kui ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitata, avalikku arutelu ei toimu.

Dokumendid