« Tagasi

Sompa linnaosas Ülase tänava kergliiklustee rajamise maa-ala detailplaneeringu algatamine

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2022. a otsusega nr 615 on algatatud Sompa linnaosas Ülase tänava ja Jõhvi – Ereda tee ulatuses paralleelselt teega linna halduspiiride vahel jalg- ja jalgrattatee rajamiseks maa-ala detailplaneering ja jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lähtudes keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangust (korralduse Lisa 2) eeldatav oluline keskkonnamõju puudub.

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda jalg- ja jalgrattatee jaoks vajalike transpordimaa juhtfunktsiooniga kruntide määramine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse lahendamine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete kavandamine, tehnovõrkude ja rajatiste asukoha ning servituutide vajaduse ja ulatuse määramine.

Planeeritava ala suurus on umbes 2,8 ha.

Detailplaneeringu alasse on haaratud Ülase tänava pikkuselt elamute piirkonnas olemasoleva kõnnitee kohal munitsipaalomandis olev transpordimaa ja Ereda haljasala P1 üldkasutatava maa krundi Jõhvi – Ereda riigimaanteega piirnevad lõigud. Ülejäänud osas, Alutaguse valla suunas, on kaasatud riigiomandis olevad Ereda tn 41, Ereda tn 42 ja Ereda tn 37 kruntide  Jõhvi – Ereda teega piirnevad lõigud.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Sompa linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Arenguteenistus

Korraldus nr 615 ning tee skeem