« Tagasi

"Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" - LÕPPENUD - projekt kestis kuni 31.05.2021

Kohtla-Järve linn osaleb projektis "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine", mille raames kohandatakse erivajadustega inimese eluruume nende vajadustele vastavaks.
Projekti raames on võimalik kohandada koduseid liikumisteid (nt eluruumi sissepääs, hoone välisukse ja eluruumi vaheline käigutee, hoonesse ja selle territooriumile sissepääs), hügieeniruume ja kööke.

Taotluse kohustuslikud andmed:
1) taotleja nimi, isikukood, kontaktandmed;
2) taotleja esindaja nimi, isikukood, kontaktandmed, esindusõiguse alus;
3) kohandatava eluruumi andmed: tänav, maja number, korteri number, kasutamise alus (leping, omand, kaasomand);
4) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu (kohandus väljaspool korterit) nõusolek kohandamise tegemise kohta;
5) eluruumi kohandamise eesmärk (liikuvusega seotud toimingute, hügieenitoimingute või köögitoimingute parandamiseks) ja selgitus;
6) kohandamise liik (platvormtõstuki paigaldus, laetõstuki paigaldus, ukse automaatika paigaldus, vaheplatvormita kaldtee rajamine, hoone välisukse ava kohandus, korteri välisukse ava kohandus, siseukse ava kohandus, uksekünnise paigaldus, lävepakuta ukseava kohandus, tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus, WC- ruumi kohandus, inva-WC-poti paigaldus, käsipuude paigaldus, muu);
7) otsuse ja lepingu kättesaamise viis (e-postiga, lihtkirjaga või tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil).
Taotluse esitamisega kinnitab taotleja, et:
1) kohandatav eluruum on tema tegelik elukoht;
2) ta on nõus tasuma vajadusel omaosaluse;
3) ta lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;
4) ta on esitanud tõesed andmed.
Koos taotlusega esitatakse:
1) koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist;
2) koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist;
3) koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);
4) eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu (kohandus väljaspool korterit) kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
5) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse või abivahendifirma hinnang eluruumi kohandamiseks (olemasolu korral).
Kohandada saab eluruumi, mis:
1) asub Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil
2) on Teie rahvastikujärgne ja tegelik elukoht
3) on aastaringseks elamiseks sobiv ning
4) on Teie või Teie pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses üürilepingu alusel.
MENETLUSE KÄIK
• Esitatud taotlus kontrollitakse, kas vastab projekti tingimustele.
• Kohtla-Järve linn esitab  koondtaotluse rakendusüksusele hiljemalt 26.08.2019.
• Taotluse rahastamise otsuse alusel tehakse kohandustööd vastavalt ERF meetmes kehtestatud tingimustele ajavahemikus oktoober 2019 - 31.05.2021.

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond meetmest "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine".

Lisainformatsioon
Natalja Alliksaar
Sotsiaaltöö peaspetsialist
tel 337 8540
e-post natalja.alliksaar@kjlv.ee
Keskallee 17, I korrus, ruum 125