« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd ARENGUTEENISTUSE EHITUSPROJEKTIJUHILE


• Tööle on võimalik asuda koheselt.

Ehitusprojektijuhi peamisteks tööülesanneteks on:

• projekteerimis- ja ehitushangete dokumentatsiooni koostamine, sh hankedokumentide ja kvalifitseerimise tingimuste paika panemine, riigihange jaoks vajalike dokumentide vormistamine, parima pakkujaga lepingute ülevaatamine;
• ehitus- ja projekteerimisprotsesside koordineerimine tellija esindajana;
• tellija esindamine ehituse käigus, sealhulgas ehitusnõupidamistel osalemine, objekti töögraafiku jälgimine, eelarvele ja ehitusprojektile ehitustööde vastavuse kontroll ning objekti vastuvõtmine;
• välisrahastuse korral suhtlemine rakendusüksusega, sh taotluste, aruannete ja analüüside koostamine ning nende juurde käivaid dokumentide (hankedokumendid, lepingud, kokkulepped, arved, maksekorraldused jne) komplekteerimine;
• oma vastutusvaldkonnas tegevuskavade, analüüside ja ülevaadete koostamine;
• nõustamine Kohtla-Järve linna objektide ehitamisega ja projektijuhtimisega seotud küsimustes;
• hangete täitmise kontrollimine riigihangete riiklikus registris;
• oma tegevusvaldkonna õigusaktide eelnõude linnavalitsuse ja volikogu istungitele koostamine ning vastavasisuliste õigusaktide täitmise jälgimine;
• oma valdkonna teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine ja menetlemine;
• vajadusel nõupidamistel, komisjonide ja töögruppide töös osalemine;
• muude linnapea või vahetu juhi ning abilinnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine;
• muude kohustuste ja õiguste täitmine, mis tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, linna põhimäärusest, linnavolikogu  määrustest ja otsustest, linnavalitsuse määrustest ja korraldustest ning linnapea käskkirjadest.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

• kõrgharidus ehituse valdkonnas;
• eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel (C1 tase) ning vene keele  mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine;
• vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele ning Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt kehtestatud ulatuses;
• ehitusinseneri, tase 6 või kõrgem kutsetase;
• eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• vähemalt kolme aastane erialane töökogemus. 
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus).

Pakume

• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Ehitusprojektijuhina näeme töötamas näeme inimest, kes omab häid õigusalaseid teadmisi, head väljendus- ja argumenteerimisoskust, analüüsivõimet, vastutustunnet, korrektsust ja täpsust ning on teenistusülesannete täitmisel iseseisev.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  31. mail 2022. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Ehitusprojektijuht", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309