« Назад

Kohtla-Järve Linnavalitsus VÕTAB TÖÖLE pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“ raames tähtajalise töölepingu alusel JUHTUMIKORRALDAJA

Pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" raames katsetatakse Sotsiaalkindlustusameti ja Kohtla-Järve Linnavalitsuse koostöös uut isikukeskset vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimestele ning nende lähedastele vajalikku abi korraldab kohalik omavalitsus.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse eesmärk on sihtrühmale vanuses 16- aastane kuni vanaduspensioni ealisele elanikonnale osutada teenuskomponentidest koosnevat teenust, mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osaks olevatel tegevustel.

Tööle on võimalik asuda koheselt.

ISTE juhtumikorraldaja teenistusülesanded on:

 • tagada juhtumikorraldusliku mudeli rakendamisest psüühilise erivajadusega abivajajale ja tema lähedastele järjepidev koordineeritud tugi ja nõustamine KOV-i poolt;
 • kaardistada projekti sihtgruppi kuuluvad inimesed linnas ja arendada koostööd erinevate sidusvaldkonna osapooltega psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse märkamiseks ja leidmiseks;
 • abivajajaga kontakti ja usaldussuhted loomine ja hoidmine;
 • Igakuise aruandluse ja tagasiside andmine Sotsiaalkindlustusametile ning Isikukeskse teenusmudeli võimalustest ja rakendamise kogemuste kohta informatsiooni jagamine avalikkusele;
 • vajaduspõhiselt vajalike teenuskomponentide jaoks pakkumuskutsete ettevalmistamine ja edastamine;
 • teenusmudeli korralduse koordineerimine ja jooksvate küsimuste lahendamine, sealhulgas tööde ja toimingute teostamine, mis ei ole lepingus sätestatud, kuid mis oma olemuselt kuuluvad teenuse osutamisega seotud tööde hulka;
 • tagada osalemine Sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatavatel teenusega seotud kogemusseminaridel, infopäevadel, koolitustel ja muudel üritustel.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • sotsiaalvaldkonna alane kõrgharidus või kõrghariduse omandamine;
 • varasem töökogemus sotsiaalvaldkonnas, soovitavalt kohalikus omavalitsuses;
 • eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel (vajalik esitada keeleoskust tõendav dokument või selle koopia), vene keele oskus suhtlustasandil;
 • teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ja dokumendihaldussüsteemi Webdesktop sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistri STAR kasutamise oskus.

Juhtumikorraldajana näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Juhtumikorraldaja" CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 31. mai 2022. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309