« Tagasi

BLRT Refonda Baltic OÜ keskkonnaluba

Keskkonnaamet teatab, et BLRT Refonda Baltic  OÜ (registrikood: 12497282) (aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38) esitatud keskkonnaloa nr L.JÄ/332001 muutmise taotlus on menetlusse võetud. Keskkonnaluba nr L.JÄ/332001, kehtivusajaga 15.01.2019 kuni 14.01.2024, on ettevõttele antud jäätmete taaskasutamiseks vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 2; ohtlike jäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 3; metallijäätmete taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks majandustegevuse käigus vastavalt jäätmeseaduse § 73 lg 2 p-le 4 ning olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena. Jäätmekäitluskoht asub aadressil Ehitajate tn 120, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond (katastritunnus 32219:001:0004).

Keskkonnaloa muutmisega soovib ettevõte muuta käideldavaid jäätmeliike ja käitlustoiminguid ning vähendada ladustatavate jäätmete koguseid. Lisaks soovib ettevõte muuta keskkonnaloa kehtivusaja tähtajatuks.

Keskkonnaloa muutmise taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda digitaalselt Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee menetluse nr M-112386 all.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav aadressil https://kotkas.envir.ee/permits/public_application_details?represented_id=&proceeding_id=12471&application_id=1007658

Kuni keskkonnaloa muutmise või muutmisest keelduva otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid.  Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, Pärnu. 

Keskkonnaloa muutmise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE