« Tagasi

Keskkonnakompleksloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse §-st 34, et ASi NOVOTRADE INVEST registrikood 10718773 (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Keemia vkt 1c, 30328) keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-183588 eelnõu ning loa muutmise korralduse eelnõu ja KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu koos eelhinnanguga on valminud.

Käitise põhitegevusalaks on naftakeemiaproduktide ja orgaaniliste kemikaalide tootmine, mis baseerub sissetoodava tooraine, milleks on pürolüüsil saadud aromaatsete süsivesinike erinevate fraktsioonide ja kergenafta termilisel töötlemisel ning järgneval rektifikatsioonil või termopolümerisatsioonil.  Koos nimetatud toormega võib ümber töödelda ka vedelaid ohtlikke jäätmeid. Käitise tavapärane tööaeg 24 tundi ööpäevas, aastaringselt. Kehtiva kompleksloa kohaselt on käitises ülesseatud tootmisvõimsus: pürolüüsiõlid 130 000 t/a (fraktsioon C-9 - 90 000 t/a, raske pürolüüsõli E-6 - 40 000 t/a), kergenafta 50 000 t/a, ohtlikud jäätmed 4 680 t/a, tolueen 6 000 t/a ja diislikütus EURO 30 000 t/a.   

AS NOVOTRADE INVEST taotleb keskkonnakompleksloa muutmist seoses tootmismahtude muutusega, mahutipargi renoveerimise, uue toorme kasutusele võtmisega, ja LOÜ aurude puhastussüsteemi Plazkat kasutusele võtmisega. Käitaja kavatseb võtta kasutusele uus tooraine vedelad pürolüüsisaadused (VPS, sh pürolüüsiõlide destillaat Pyrolysis Gasoline) 72 000 t/a, millega seoses suureneb käitise tootmisvõimsus ja tootmismaht. Seoses kavandatud tegevusega uut baastehnoloogiat ei kavandata. Tootmisprotsesside tulemusena toodetakse otsedestilleeritud bensiini, solvendi-, benseeni- ja tolueeni fraksiooni, diislifraktsiooni, masuuti, PTU-õli ja tahkeid naftapolümeervaike. Seoses pontooniga mahutite ehitamise ja gaasipuhastussüsteemi Plazkat kasutusele võtmisega, väheneb LOÜde summaarne heitkogus võrreldes kehtiva kompleksloaga kokku 103,218 t/a võrra ehk ca 86,65 %. Käitis ei oma piiriülest mõju.

Eelnõude, loa taotluse, KMH eelhinnangu, KMH algatamata jätmise otsusega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris. Info telefonil 332 4401 / 332 4416  või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Eelnõud ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Keskkonnaamet, Pargi 15, 41537 Jõhvi) 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ajalehes Põhjarannik.