« Tagasi

Keskkonnakompleksloa taotluse ja eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet teatab lähtuvalt tööstusheite seaduse § 33 ja § 34 Eastman Specialties OÜ (registrikood 10245748) keskkonnakompleksloa nr KKL/162972 muutmise taotluse menetlusse võtmisest ja eelnõude valmimisest. Käitise tegevuskoha aadress on Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Uus-Tehase tn 8.   

Ettevõtte põhitegevusala on orgaaniliste ühendite tootmine (bensoehape ja tema derivaatide tootmine). Eastman Specialties OÜ taotleb Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed" § 8 lg 6 alusel erandit baariumi (Ba) osas sademevee juhtimisel käitise sademevee väljalaskme kood nr IV219 kaudu peakraavi Karjaoru soon (Ontika peakraavi) kood VEE1068100. Ettevõte soovib segunemispiirkonna määramist ulatuses 370 m vastavalt määruse nr 99 § 9 lg 4.

Eelnõude, taotlusmaterjalide ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris. Info telefonil 332 4401/332 4416 või e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee. Eelnõud ja taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/document_registry/. Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõudele saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil (Keskkonnaamet, Pargi 15, 41537 Jõhvi) 21 päeva jooksul alates teate ilmumisest ajalehes.