« Tagasi

Õhusaasteloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet  teatab, et on võtnud menetlusse Osaühing STAKO DILER (registrikood: 10160503) (aadress Jaani tn 4, Jõhvi linn, 41536 Ida-Viru maakond) esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV.IV-200483 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti. Õhusaasteloa muutmist taotletakse seoses kasutatavate kemikaalide, keevitustraadi ja kütuse koguste suurenemisega.

Osaühing STAKO DILER põhitegevusalaks on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine (EMTAKi kood 25119) ning muud tegevusalad, millele luba antakse on auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (EMTAKi kood 35301), metallitöötlus ja metallpindade katmine (EMTAKi kood 25611) ja mehaaniline metallitöötlus (EMTAKi kood 25621). Ettevõtte tootmisterritooriumil on viis heiteallikat: katla korsten (2 tk), keevitusruumi ventilatsiooniava (2 tk) ja värvikambri ventilatsiooniava.

Ettevõtte toodanguks on erinevad metallkonstruktsioonid (konteinerid, punkrid, mahutid, gaasikäigud, kandvad metallist ehitusdetailid, trepid jne). Ettevõtte tootmisprotsessid on seotud metallpindade viimistlemisega (värvimine) ja keevitamisega. Viimistlemisel kasutatakse lahustitel põhinevaid värve ning krunte, samuti värvitavate pindade puhastamiseks puhtaid lahusteid. Kasutatavate kemikaalide planeeritud maksimaalne kogus aastas on 60,125 tonni, millest eraldub välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid 28,919 tonni aastas.

Tootmishoonete kütmiseks ettevõte kasutab põletusseadet nimisoojusvõimsusega 1,2 MW, kus põletatakse vedeldatud naftagaasi 240 tonni aastas. Alternatiivkütustena kasutatakse 20 tonni aastas diiselkütust või kerget kütteõli. Värvikambri kütmiseks värvikambris ettevõte kasutab põletusseadet nimisoojusvõimsusega 0,53 MW, kus põletatakse 20 tonni aastas diiselkütust või kerget kütteõli.

Loa taotluse ja muude asjapuutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Jõhvi kontoris (Pargi 15, Jõhvi 41537 Ida-Viru maakond) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Pargi 15, Jõhvi, 41537, Ida-Viru maakond.http://dhs-adr-kea.envir.ee

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.