Kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks?

Kohtla-Järve Linnavolikogu palub anda endast teada Kohtla-Järve linna elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 1) süüdi mõistetud kuriteo eest;
 2) pankrotivõlgnik;
 3) tervise tõttu sobimatu;
 4) kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Kohtla-Järve linnas alla ühe aasta;
 5) kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
 6) kaitseväeteenistuses;
 7) advokaat, notar või kohtutäitur;
 8) Vabariigi Valitsuse liige;
 9) valla- või linnavalitsuse liige;
 10) Vabariigi President;
 11) Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 22. aprilliks:
1) saata digitaalselt allkirjastatud akteet.doc aadressile volikogu@kjlv.ee;
2) tulla volikogu kantseleisse (Keskallee 19, II korrus, ruum 215) ja täita ankeet kohapeal;
3) saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Kohtla-Järve Linnavolikogu, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve.

Rahvakohtunikukandidaadid valib volikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113)
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel.

Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei


Kontaktid


Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395

Tel. 337 8500 
faks 337 8503 
linnavalitsus[a]kjlv.ee

Avatud:
E., T., K., N.:
 kell 8.00-17.00
R.:  kell 8.00-15.45

 


Linnavalitsuse teenistujad

Linnavolikogu liikmed 

Tähtsad telefoninumbrid


Teede ja tänavate hooldus
OÜ N&V dispetšer
Tel. 336 6730 
Mob. 5189707 (ööpäevaringselt)

 

Tänavavalgustuse rikke telefon
Tel. 663 5788