13.05.20

Kohtla-Järve Linnavalitsuse teenistujate vastuvõtt alates 18. maist 2020. a

Kohtla-Järve Linnavalitsuses toimub elanike vastuvõtt ainult eelregistreerimisega telefoni või e-posti teel.
Linnapea Ljudmila  Jantšenko ja abilinnapea Deniss Veršinini vastuvõtule registreerimiseks palume eelnevalt helistada 337 8500.
Tasuta õigusnõustamise registreerimiseks palume helistada 337 8500.
Rahvastikuregistri vastuvõtule võib registreerida tel 337 8610.
Teiste teenistujate kontaktandmed on kätte saadavad Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel.

Vastuvõtule on lubatud ainult neid isikud kes on end eelnevalt vastuvõtule registreerinud. 

 

« Tagasi

Ühissõidukipeatuste kohanimede muutmise eelteade

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Kohtla-Järve Linnavalitsus kohanime muutmise korralduse eelnõu, millega muudetakse Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas ja Järve linnaosas asuvate ühissõidukipeatuste uuteks nimedeks:

1. Keskhaigla (olemasolev nimi - Puru haigla)
2. Tervise (olemasolev nimi – Puru polikliinik)
3. Ravi (olemasolev nimi – Polikliinik)

Eelnõude kohta on võimalik teha kirjalikke põhjendatud ettepanekuid 28.veebruarini 2020. a.

Ettepanekud saata linnavalitsuse aadressil: 30395, Keskallee 19, Kohtla-Järve või e-posti kaudu: linnavalitsus@kjlv.ee; alexandra.muttanen@kjlv.ee

 

Kohanime muutmise eelnõu

KOHTLA-JÄRVE  LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S


Kohtla-Järve                                                         märts  2020 nr

 

Ühissõidukipeatustel kohanimede muutmine

Kohtla-Järve Linnavalitsus võttis vastu 20. oktoobril 2015. a korralduse nr 825 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine".

Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla (edaspidi keskhaigla) juhatuse esimees Tarmo Bakler esitas 28. novembril 2019. a kirja nr 7.1-2/2878 (registreeritud Kohtla-Järve Linnavalitsuse dokumendiregistris 28. novembril 2019 a. numbri 2-5.20/3632 all) ettepanekuga ühissõidukite peatuste kohanimede muutmiseks. Ühissõidukite peatused asuvad keskhaigla territooriumi vahetus läheduses ning peatuste asukohad on näidatud lisas.

Sihtasutus Ida-Viru Keskhaigla oli moodustatud 7. mail 2003. a Kohtla-Järve Linnavolikogu määrusega nr 16 „SA Kohtla-Järve Haigla ja SA Puru Haigla ühinemine". Kohanimeseaduse § 7 lõike 2 punkti 3 kohaselt ametlikku kohanime võib muuta, kui nimeobjekti või planeeringu muutumise tõttu on kasutusel olev kohanimi eksitav või kui kasutusel olev kohanimi ja nimeobjekti ruumikuju ei taga üheselt mõistetavust. Seega ei eksisteeri juba pikemat aega sellist asutust nagu Puru haigla. Ühissõidukipeatuste kohanimed on antud hetkel eksitavad.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon (edaspidi nimekomisjon) vaatas    30. detsembril 2019. a läbi keskhaigla ettepaneku ühissõidukite peatuste kohanimede muutmiseks. Nimekomisjon arutas keskhaigla poolt saabunud ettepanekuid ja võeti vastu otsus vananenud ühissõidukipeatuste kohanimed Puru polikliinik ja Polikliinik ära muuta ning uued kohanimed määrata tänava nime järgi. Keskhaigla ettepanek oli nimetada Polikliinik ümber Järve tervisemajaks. Nimekomisjon antud ettepanekut ei toetanud.

Lähtudes ülaltoodust ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1   punkti 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõigete 1 ja 8, Kohtla-Järve Linnavolikogu 19. veebruari 2014. a määruse number 21 „Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord" § 3 lõike 7 punkti 3 ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni 30. detsembri 2019. a protokolli number 15 alusel

Kohtla-Järve Linnavalitsus

o t s u s t a b :

1. Muuta Ahtme linnaosas asuvate ühissõidukipeatuste kohanimed Puru haigla (ÜTRIS peatuste koodid 4400598-1 ja 4400599-1) kohanimeks Keskhaigla.

2. Muuta Ahtme linnaosas asuva ühissõidukipeatuse kohanimi Puru polikliinik (ÜTRIS peatuse kood 4400908-1) kohanimeks Tervise.

3. Muuta Järve linnaosas asuva ühissõidukipeatuse kohanimi Polikliinik (ÜTRIS peatuse kood  4400575-1) kohanimeks Ravi.

4. Korraldus jõustab teatavakstegemisest.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teadasaamise päevast arvates vaide esitamisega Kohtla-Järve Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse esitamisega Tartu Halduskohtule Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

Ljudmila Jantšenko                                                     Anna Generalova
linnapea                                                                           linnasekretär

 

Bussipeatuste asukohaskeem


Kontaktid


Kohtla-Järve Linnavalitsus
Keskallee 19, Kohtla-Järve, 30395

Tel. 337 8500 
faks 337 8503 
linnavalitsus[a]kjlv.ee
Registrikood: 75001017
 

Avatud:
E., T., K., N.:
 kell 8.00-17.00
R.:  kell 8.00-15.45

 


Linnavalitsuse teenistujad

Linnavolikogu liikmed 

Tähtsad telefoninumbrid


Teede ja tänavate hooldus
OÜ N&V dispetšer
Tel. 336 6730 
Mob. 5189707 (ööpäevaringselt)

 

Tänavavalgustuse rikke telefon
Tel. 663 5788