« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 30. mai 2023. a istungi kokkuvõte

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 30. mai 2023. a elektroonilisel istungil vaadati läbi 17 küsimust, millest üks oli päevakorrast maha võetud.

 

1. Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse töötajate koosseisu kinnitamine
Kinnitatud ühehäälselt (48,1 töökohta, oli 53,5).

 

2. Korteriühistule toetuse eraldamata jätmine (Uus 7a)
Kinnitatud ühehäälselt.

 

3. Korteriühistule toetuse eraldamata jätmine (Järveküla tee 58a)
Kinnitatud ühehäälselt.

 

4. Rahaliste vahendite eraldamine linna eelarve reservfondist
Otsustatud ühehäälselt eraldada reservfondist Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja eelarvesse 13 225 eurot fuajee avariiremondiks.

 

5. Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi väljakuulutamine
Kinnitatud ühehäälselt.

 

6. Koolilaagrites tuusiku maksumuse kinnitamine
Kinnitatud ühehäälselt:

  • Ahtme Põhikooli suvelaager – 48 eurot;
  • Tammiku Põhikooli suvelaager – 50 eurot;
  • Tammiku Põhikooli keelelaager – 50 eurot;
  • Maleva Põhikooli suvelaager – 60 eurot.

 

7. Transpordikuludeks rahaliste vahendite eraldamine
Otsustatud ühehäälselt eraldada 2023. aasta linnaeelarves haridusasutuste üritusteks ettenähtud rahalisi vahendeid transpordikulude katteks koolilaagritele:

  • Maleva Põhikoolile (60 osalejat) 360 eurot;
  • Ahtme Põhikoolile (40 osalejat) 240 eurot;
  • Tammiku Põhikoolile (65 osalejat) 390 eurot.

 

8. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. märtsi 2016. a määruse nr 8 „Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja põhimäärus" muutmine
Kinnitatud ühehäälselt (kaasajastamine ja seadustega kooskõlla viimine).

 

9. Nõusoleku andmine õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks
Otsustatud ühehäälselt anda nõusolek OÜ-le Novoloto õnnemängu mängukoha tegevuse jätkamiseks ja toto mängukoha tegevuse korraldamiseks aadressil Kohtla-Järve Kalevi 3 kahekümneks aastaks alates 11. septembrist 2023. a.

 

10. Loa andmine ürituse korraldamiseks (Järve)
Otsustatud ühehäälselt lubada Osaühingul Assoll korraldada 9. juunist kuni 10. juunini 2023. a Keskallee 1, Järve linnaosas Kohtla-Järve laat.

 

11. Loa andmine ürituse korraldamiseks (Ahtme)
Otsustatud ühehäälselt lubada Osaühingul Assoll korraldada 16. juunist kuni 17. juunini 2023. a Maleva 19, Ahtme linnaosas Ahtme laat.

 

12. Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas Ereda tn 37 krundile konveieri ehitamise projekteerimistingimuste määramine
Kinnitatud ühehäälselt.

 

13. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 43 ja Kalevi tänav 43 juurdelõige kinnistute ja lähialale detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Päevakorrast maha võetud.

 

14. Kohtla-Järve Linnavolikogu määruse eelnõu „2024. aasta maamaksumäära kehtestamine ja täiendava maamaksuvabastuse andmise kord" läbivaatamine
Otsustatud ühehäälselt suunata eelnõu Linnavolikogule.

 

15. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine, nõusoleku andmine Järve linnaosas Järveküla tee 32 maa ostueesõigusega erastamiseks
Kinnitatud ühehäälselt.

 

16. Ehitusloa väljastamine reoveepumpla rajatise lammutamisele aadressil Tuule tn 25g Kohtla-Järve linna Sompa linnaosas
Kinnitatud ühehäälselt.

 

17. Aadressiobjektidel koha-aadresside muutmine
Otsustatud ühehäälselt muuta aadressiobjektidel koha-aadressid järgmiselt:

Aadressiobjektid

Olemasolev koha-aadress

Uus koha-aadress

ehitisregistri kood: 121404730 hoone

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Sompa park

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Tuule tn 2a

katastriüksus 32201:001:0702

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Sompa park

Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Sompa linnaosa, Tuule tn 2a // Sompa park