« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

Kohtla-Järve Linnavalitsus

PAKUB TÖÖD

PROJEKTIDE PEASPETSIALISTILE (tähtajaliselt, täistööajaga kuni 31.01.2021. a. Rahvusvahelise projekti „Baltic Smart City Areas for the 21st century / AREA 21" tegevuste elluviimiseks kuni 30.09.2020. a. ja projekti „Promoting marketing of local products and services / FARMER CRAFT" tegevuste elluviimiseks kuni 31.01.2021. a.), kelle põhiülesandeks määratud tööaja raames projekti „Baltic Smart City Areas for the 21st century / AREA 21" ja projekti „Promoting marketing of local products and services / FARMER CRAFT" raames projektide peaspetsialisti tööülesandeid.

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Projektide peaspetsialisti peamised tööülesanded on:
• projekti realiseerimise korraldamine ja selles osalemine;
• projekti tegevuste ja ajaplaani jälgimine ja töö koordineerimine sellele vastavalt;
• partneritega suhtlemine ja info edastamine projekti käigust ja tulemuste saavutamise hetkeseisust;
• projekti raames vajalike hangete ettevalmistamise ja lepingute sõlmimise koordineerimine;
• projekti aruannete õigeaegse koostamise ja tähtaegse esitamise tagamine koostöös projekti töörühmaga;
• programmi juhtpartneri poolt määratud projekti koordinaatoriga jooksev konsulteerimine ja informatsiooni edastamine projekti tegevustest ja eesmärkide saavutamisest;
• projekti väljamaksetaotluste koostamise koordineerimine;
• projektiga seonduva info meedias ja Kohtla-Järve linna veebilehel kajastamise korraldamine;
• välislähetustes osalemine;
• ürituste korraldamine;
• muud projekti elluviimisega otseselt seotud jooksvad tegevused.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• kõrgharidus või kõrghariduse omandamine (soovitavalt suhtekorralduse, ajakirjanduse või avaliku halduse erialal);
• välissuhtlemise ja välisteenistuse aluste, rahvusvahelise protokolli ja etiketti tundmine, riigi välispoliitika põhisuundade tundmine;
• Euroopa Liidu integratsiooniprotsessi ja rahvusvaheliste suhete põhitõdede tundmine;
• teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• organiseerimise oskus;
• ürituste korraldamise oskus;
• koostöövalmidus;
• eesti, inglise ja vene keele oskus kõrgtasemel ning saksa keele oskus tuleb kasuks.

Projektide peaspetsialistina töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega, valmis reisima ja vajaduse korral töötama ka peale tööaega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Projektide peaspetsialist", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee.
Dokumentide esitamise viimane päev on 22. aprillil 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.
• Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309