« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd

ARENGUTEENISTUSE ARENDUSNÕUNIKULE, kelle põhiülesandeks on Kohtla-Järve linna arengu planeerimine, põhiliste strateegiliste arengusuundade ja eelistuste analüüsimine, linna arengukava ja –strateegiate koostamise nõustamine ning arengukavast tulenevate ülesannete täitmisele igakülgne projektialane kaasaaitamine.                                                                      

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Arendusnõuniku peamised tööülesanded on:

 • planeerimis- ja ehitusalase tegevuse korraldamine linnas lähtuvalt planeerimisseaduse ja ehitusseadustikuga kohalikule omavalitsusele pandud ülesannetest;
 • osalemine linnavolikogu ja linnavalitsuse istungitel, kus käsitletakse arengukava ning ehitusvaldkonnaga jt teenistusülesannetega seotud küsimusi;
 • linna strateegiliste dokumentide väljatöötamisel osalemine (sh eelarvestrateegia);
 • osalemine väliskontaktide loomisel ja koostöö arendamisel partneritega välisriikides;
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute esindajate,  kodanike vastuvõtt ja nõustamine oma valdkonna piires;
 • ettepanekute tegemine linna arengu eesmärkide efektiivsemaks realiseerimiseks;
 • linna arengukava ja –strateegiate koostamisel osalemine ja nõustamine. Osalemine ehituse- ja planeerimisealaseid seonduvate komisjonide töös;
 • oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitumise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
 • linna põhiliste arengusuundade arenduses osalemine;
 • strateegiliste suundade arendamise perspektiivide analüüs.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • kõrgharidus või kõrghariduse omandamine;
 • vähemalt 2-aastane töökogemus ametiasutuse või teenistuskoha töövaldkonnas;
 • teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • väga hea analüüsioskus ning algatusvõime, kuulamis- ja suhtlemisoskus, pingetaluvus, korrektsus, oskus teha koostööd;
 • eesti keele oskus B2-tasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Arendusnõunikuna töötamas näeme inimest, kes omab head suhtlemisoskust ning kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega, valmis reisima ja vajaduse korral töötama ka peale tööaega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Arendusnõunik", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee.

Dokumentide esitamise viimane päev on 15. aprillil 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

• Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309