« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd ARENGUTEENISTUSE EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTILE

Kohtla-Järve Linnavalitsus  pakub tööd ARENGUTEENISTUSE EHITUSJÄRELEVALVE VANEMSPETSIALISTILE

kelle põhiülesandeks on ehitusjärelvalve teostamine vastavalt ehitusseadusele ja Kohtla-Järve linna ehitusmäärusele

Tööle on võimalik asuda esimesel võimalusel.

Ehitusjärelevalve vanemspetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

 • Ehitusseadustiku ja teiste ehitusküsimusi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise tagamine, ehitustegevusest ülevaate omamine;
 • ehitusseadustiku täitmise kontrollimine, sealhulgas ehitatavas, kasutatavas ehitises või selle osas;
 • ehitusprojektide ja ehitusauditite nõuetele vastavuse kontrollimine kehtestatud seadustele, normidele, projekteerimistingimustele ja detailplaneeringutele;
 • ehitus- ja kasutuslubade ja muude ehitusega seotud dokumentide väljastamiseks ettevalmistamine või nende väljastamisest keeldumise põhjendamine;
 • ehitus- ja kasutuslubade taotluste ning ehitus- ja kasutusteatiste läbivaatamine ja  ehitus- ja kasutuslubade väljastamine linnavalitsuse korralduse alusel;
 • ehitusloa, kasutusloa, ehitusteatise, kasutusteatise olemasolu ja ehitusloale, kasutusloale,  ehitusteatisele,  kasutusteatisele kantud andmete tegelikkusele vastavuse kontrollimine;
 • oma valdkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine;
 • toimingute tegemine Ehitisregistris sealhulgas andmete sisestamine, töötlemine ja muude registritoimingute tegemine, andmetest ärakirjade ja väljavõtete tegemine ning vajadusel nende edastamine, toimingute kohta informatsiooni edastamine;
 • ehitustööde lõppemisel valminud ehitise ülevaatuskomisjoni töö korraldamine, komisjoni aktide koostamine ja vajaliku täitevdokumentatsiooni nõudmine ja kontrollimine;
 • oma valdkonna teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine;
 • ehitise ehitamise ja kasutamise seaduslikkuse, ohutuse ning korrashoiu kontrollimine; ehitustegevuse seaduslikkuse ja sihtotstarbelise kasutamise nõudmine;
 • teatiste ning ettekirjutuste tegemine, ehitusseadustiku rikkumisel määratud juhtudel, ehitise omanikule või ehitist omavoliliselt ehitavale isikule;
 • ehitise kasutamise ja korrashoiu pisteline kontroll;
 • osalemine komisjonide töös, mis puudutavad ehituse- ja planeerimisealaseid küsimusi;
 • linna territooriumil paigaldatava välireklaami lubade väljastamine;
 • töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;
 • füüsiliste ja juriidiliste isikute esindajate,  kodanike vastuvõtt ja nõustamine ehitiste, ehitusjärelevalve ja Ehitisregistri valdkonnas;
 • muude vahetu juhi poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Kõrgharidus või omandamine. (Soovitavalt ehituse valdkonnas)
 • vähemalt ühe aastane töökogemus antud valdkonnas. Kasuks tuleb eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows);
 • WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Ehitusjärelevalve vanemspetsialistina töötamas näeme inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
 • Tööle on võimalik asuda koheselt.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  26. augustil 2019. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Ehitusjärelevalve vanemspetsialist", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Niina Prussakova,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309