« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES Arvuti vanemspetsialistile,

kelle peamiseks ülesandeks

infosüsteemi pideva tõrgeteta toimimise tagamine, infosüsteemide ja -tehnoloogia arenduste juurutamine ning igakülgse abi osutamine Kohtla-Järve Linnavalitsusele ja vajadusel linnavalitsuse hallatavatele asutustele.

Tööle on võimalik asuda juuni 2020. a.

Linnakantselei arvuti vanemspetsialisti teenistusülesanded on:

 • linnavalitsuse teenistujate it- alaste probleemide lahendamine ja ennetamine Järve, Sompa, Ahtme, Kukruse, Oru linnaosades, riist- ja tarkvara paigaldamine ning hooldamine
 • võrguseadmete paigaldamine ja võrgu haldamine
 • linnavalitsuse teenistujatele IT-alase toe osutamine
 • linnavalitsuse IT vajaduste süsteemne kaardistamine
 • linnavalitsuse ja vajadusel linnavalitsuse hallatavatele asutustele riistvara ja tarkvara hooldamine ja remont
 • IT-alaste koolituste korraldamine, teenistujate teavitamine muudatustest, mis põhjustavad muutusi või seisakuid arvutisüsteemi töös
 • ISKE rakendamise korraldamine linnavalitsuses
 • tarkvara legaalsuse ja infoturbe nõuete jälgimine
 • andmete varundamise korraldamine
 • kasutajakontode haldamine
 • oma valdkonda kuuluvate hankedokumentide kontrollimine, väiksemamahuliste infotehnoloogiaalaste hangete ettevalmistamine ja pakkumuste hindamine
 • IT andmestikke haldamine ning aruannete täitmine
 • andmeturbesüsteemi tehnilise korrasoleku tagamine
 • osalemine IT strateegiliste plaanide ja IT eelarve koostamise protsessis
 • linnavalitsuse teenistujatele ametliku elektroonilise aadressi loomine
 • dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja dokumendiringlusest välja jäetud dokumentide korrastatult arhiveerimiseks esitamine
 • muude vahetu juhi või  linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Infotehnoloogia alane kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;
 • Varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe või infotehnoloogia valdkonnas;
 • Eesti keele suuline ja kirjalik valdamine suhtlustasemel ja vene keele  mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine;
 • infotehnoloogia alased tehnilised teadmised, arvutivõrgu ja andmebaaside administreerimisoskus ning WD-dokumendihaldussüsteemi ja kasutuks tuleb raamatupidamise tarkvara PMEN kasutamise oskus

 

Linnakantselei arvuti vanemspetsialistina näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „arvuti vanemspetsialist CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 12. juuni 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309