« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES LASTEKAITSE VANEMSPETSALISTILE,


kelle põhiülesandeks on Kohtla-Järve linna territooriumil elavate laste, lastega perede hoolekande ja vanemliku hoolitsuseta laste, kes viibivad asenduskodudes või on perekondades hooldusel elu korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Tööle on võimalik asuda 18.05.2020. a.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamisteks ametiülesanneteks on:

 • nõustada lapsi ja peresid sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest;
 • korraldada eestkoste seadmist alaealiste üle;
 • kohtus hooldusõiguse ära võtmisel või eestkoste määramisel, valmistada ette vastavad materjalid ja esindada kohtus eeskosteasutust;
 • aidata kaasa vanematevaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele;
 • teostada järelvalvet asendushooldusel oleva lapse üle;
 • pidada laste hoolekande sotsiaalregistrit ning väljastada andmeid registrist vastavalt seda reguleerivatele Eesti Vabariigi seadusandlusele;
 • pakkuda sotsiaalnõustamist laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • menetleda lastega perede täiendavaid sotsiaaltoetusi ja vajaduspõhist peretoetust;
 • anda teistele asutustele arvamusi lapse elu ja kasvutingimuste kohta ning teha koostööd lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega ja toetada nende tegevust;
 • esindada õigusrikkumistega seotud last – viibida lapse ülekuulamise juures;
 • esindada vanemliku hoolitsuseta last ametiasutuses, korraldada leidlapse sünni ja surma registreerimine, kodakondsuse, elamisloa, isikut tõendava dokumendi vormistamine, toitjakaotuspensioni vormistamine jms;
 • varaõigusliku kaitse korraldaminekohtu kaudu  Kohtla-Järve Linnavalitsuse eeskostetavate isikutele;
 • täita EV kehtivatest seadusandlikest aktidest, linna
  põhimäärusest, volikogu otsustest ja määrustest ning linnavalitsuse
  korraldustest ja määrustest ning linnapea käskkirjadest tulenevaid muid
  kohustusi;
 • täita muude vahetu juhi poolt antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

* Kõrgharidus. Soovitavalt sotsiaaltöö või õiguse valdkonnas;
* ametikohal vajalike teksti- ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, Internet Explorer, Windows), sh sotsiaaltoetuste programmi STAR ja WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
* eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lastekaitse vanemspetsialistina töötamas näeme inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume

* sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Lastekaitse vanemspetsialist" järgmised dokumendid: motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressil: maie.kiik@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 11. mai 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusolekukandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatudisikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.* Tööle kandideerimisel töödeldakse Teie poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata Teie sobivust vastavale töökohale.* Sobivuse hindamiseks kogutakse Teie kohta täiendavat teavetavalikest allikatest. Teil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.* Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on soovitajad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.* Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:* värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks- kuni nõude aegumiseni (1 aasta);* paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile ametikohale asumiseettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule ametikohale asumise ettepaneku tegemisest);* kandidaadi nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemiseettepaneku tegemiseks.* Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309