« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES majandusnõunikule,

kelle peamiseks ülesandeks on  soojamajanduse, ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide arendustegevuse, ehitamise, haldamise ning hooldamise korraldamine ja koordineerimine.

Tööle on võimalik asuda september 2021. a.

Majandusteenistuse majandusnõuniku teenistusülesanded on:

 • teede- ja tänavate ehituse, remondi ja hoolduse sh talihoolduse korraldamine;
 • investeerimisprojektide planeerimises ja ettevalmistamises ning projektide juhtrühmade töös osalemine;
 • linna osalusega arendusprojektide, ühisveevärgi ja kanalisatsiooniprojektide ning muude taristuprojektide planeerimises, koostamises ja teostamises osalemine;
 • linna arengukava, eelarvestrateegia ja üldplaneeringute koostamises ning projektide juhtrühma töös osalemine;
 • valdkondlike andmebaaside ja registrite haldamine ja uuenduste korraldamine;
 • kaugkütte ja soojamajandusvaldkonna koordineerimine ning keskkonna ja säästva arengu alase töö korraldamine;
 • valdkondlike hangete ettevalmistamine, sõlmitud hankelepingute täitmise kontrollimine ning lepingute ettevalmistamine, haldamine ja kontrollimine;
 • oma valdkonna alastele teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine ning majandusalaste statistiliste aruannete koostamine ja nende  esitamine;
 • valdkondlike määruste, otsuste ja korralduste eelnõude väljatöötamise korraldamine ning oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
 • osalemine linnavalitsuse ja linnavolikogu istungitel ja valdkonnapõhiste komisjonide koosolekutel;
 • toimikute säilitamine ja arhiivi üleandmine vastavalt dokumentide loetelule;
 • linnaveebilehel ja vajadusel erinevates meediaväljaannetes majandusvaldkonna alase info edastamine linnaelanikele;
 • töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;
 • vahetu juhi ja linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Majandusvaldkonna alane kõrgharidus või kõrghariduse omandamine;
 • varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses antud ametikoha valdkonnas;
 • eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel (vajalik esitada keeleoskust tõendav dokument või selle koopia), vene keele oskus suhtlustasandil;
 • teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ja dokumendihaldussüsteemi Webdesktop kasutamise oskus.

Majandusnõunikuna näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Majandusnõunik" CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 29. august 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide
laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309