« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES raamatupidajale

kelle peamiseks ülesandeks on  sotsiaaltoetuste ja teenuste osas raamatupidamise töö korraldamine.

Tööle on võimalik asuda juuli 2021. a.

Finantsteenistuse raamatupidaja teenistusülesanded on:

• Arvelduste teostamine sotsiaaltoetuste ja teenuste osas ning nende vahendite arvelt kaetavate kulude osas;
• arveldamine pankadega- ülekannete teostamine elektrooniliselt ning sotsiaaltoetuste ja- teenuste väljamaksmiseks vahendite tellimine;
• sotsiaaltegevusest laekuvate tulude ja kulude tekkepõhise täitmise arvestus ja saldoandmiku kontrollimine;
• sotsiaaltoetuste ja –teenuste arvestamise aruannete koostamine ja esitamine Sotsiaalkindlustusametile andmeregister (STAR) kaudu;
• matusetoetuse osas ülekannete teostamine;
• sotsiaalvaldkonna projektide finantsarvestuse pidamine
• toimikute säilitamine ja arhiivi üleandmine vastavalt dokumentide loetelule;
• oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
• töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• Finantsalane kõrgharidus või kõrghariduse omandamine;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsuses või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
• teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint),  raamatupidamisprogrammi PMEN ja dokumendihaldussüsteemi Webdesktop ning andmeregistri STAR kasutamise oskus.
Finantsteenistuse raamatupidajana näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Raamatupidaja" CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 15. juuni 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide

laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.
• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309