« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES

 
vanemmaakorraldajale, kelle peamiseks ülesandeks on  maapoliitika teostamine riigi ja linnavalitsuse huvides Kohtla-Järve linna administratiivpiirides.

Tööle on võimalik asuda veebruar 2020. a.

Arenguteenistuse vanemmaakorraldaja teenistusülesanded on:

• teenindusmaade määramise korraldamine;
• eeltoimingute teostamise korraldamine maa omandisse vormistamisel (maa erastamine, korteriomandi seadmine, maa munitsipaalomandisse lubade taotlemine, maa riigi omandisse jätmine) ning toimikute koostamine;
• maade arvestuse, eraldamise,  mõõdistamise ja sellealaste dokumentide ühtse süsteemi tagamine, sellega seonduva töö koordineerimise, korraldamise ja kooskõlastamise tagamine;
• maa maksustamishinna määramine ning Maksu- ja Tolliametile maamaksu andmete edastamine;
• oma valdkonna majandusaasta aruande ja linna arengukava täitumise aruande ja monitooringu koostamiseks informatsiooni edastamine;
• maaga seotud tõendite ja õiendite vormistamine;
• kodanike vastuvõtt ja nõustamine maaga seotud küsimustes;
• informatsiooni edastamine linna koduleheküljele oma valdkonnas toimuvate muudatuste kohta;
• oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule otsustamiseks;
• volikogu istungil linnavalitsuse poolt heakskiidetud küsimuste, otsuste või  määruste  ettekandmine;
• töös kasutatavate dokumentide registreerimise tagamine dokumendihaldussüsteemis;

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• maakorralduse või geomeetika alane kõrgharidus või viimase omandamine;
• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas;
• eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele oskus suhtlustasandil;
• teksti-ja tabeltöötlusprogrammide (MS Word, Excel, PowerPoint) ning teiste arvutiprogrammide (Outlook, MicroStation, Map Info, AutoCad, ArcGis) kasutamise oskus.

Arenguteenistuse vanemmaakorraldajana näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Vanemmaakorraldaja CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 20. veebruar 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.
 


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309