« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD Linnapeaabile Ahtme ja Oru linnaosas

Kelle ametikoha eesmärgiks on:

Ahtme ja Oru linnaosade heakorra, haljastuse ning looduskeskkonna säästva kasutamise ja arendamisega seotud tööde korraldamine ning elanikkonna argipäeva küsimuste lahendamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja ametijuhendile.

Tööle on võimalik asuda detsember 2021. a.                                                                  

Linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas peamisteks teenistusülesanneteks on:

 • linna omandis olevate Ahtme ja Oru linnaosade teede, parklate, teemaal asuvate rajatiste, haljasalade ja heakorratööde teostamise aastaringne korraldamine;
 • linnaosa üldkasutatavate tänavate, jalgteede, jalgrattateede ning platside hooldus- ja remonditööde üle järelevalve teostamine, sealhulgas suvise ja talvise hoolduse üle järelevalve teostamine ja teenuse hindamine;
 • linna teede-, tänavate- ja valgustusvõrgu seisundit iseloomustava informatsiooni süstemaatiline kogumine ja analüüs, arengut tagavate lahenduste väljatöötamine;
 • teede ja tänavate jooksva – ja hooldusremondi kava koostamine;
 • linna haljasalade jooksva korrashoiu korraldamine, järelevalve teostamine, töö teostajaga suhtlemine;
 • linna territooriumi ja tänavavalgustuse järjepidev ülevaatus, kontroll ning operatiivmeetmete rakendamine;
 • elamumajanduse valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamine, munitsipaalelamufondi seisundi kontrolli all hoidmine, võlgnikega tegelemine;
 • linna elanike, hallatavate asutuste esindajate ning juriidiliste isikute vastuvõtmine ja konsulteerimine linnamajanduse ja sotsiaalset valdkonda puudutavates küsimustes;
 • linna omandis olevate mänguväljakute hoolduse, remondi ja uute paigaldamise korraldamine;
 • kultuuri ja spordiürituste läbiviimise koordineerimine linnaosades;
 • oma valdkonda kuuluvate linnavalitsuse ja volikogu õigusaktide eelnõude koostamine;
 • muude linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • kõrgharidus, soovitavalt majanduse valdkonnas;
 • teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • vähemalt viie aastane töökogemus;
 • WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Linnapeaabina Ahtme ja Oru linnaosas näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel usaldusväärne, iseseisev, kohusetundlik, korrektne, tugeva pingetaluvusega, otsustusvõimeline ning omab oskust eristada olulist olulisest ja on kiire õppimisvõimega.

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas" järgmised dokumendid: CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 14. detsember 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

 

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309