« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd PEAJURISTILE

 • Tööle on võimalik asuda koheselt.

Peajuristi peamisteks tööülesanneteks on:

 • Linnavalitsuse tegevuse põhiprotsessidega seotud juriidiliste probleemide lahendamine;
 • õigusalastes küsimustes linnavalitsuse teenistujate, hallatavate asutuste juhtide ja töötajate nõustamine teenistusülesannete täitmisel oma pädevuse piires;
 • vajadusel linna osalusega juriidiliste isikute asutamisdokumentide, põhimääruste ja põhikirjade koostamine ja kontrollimine lähtudes kehtivatest õigusaktidest;
 • linnavalitsuse poolt sõlmitavate lepingute projektide õiguslik kontroll ja koostamine;
 • vajadusel õiguslike hinnangute ja arvamuste koostamine konkreetsetes õigusküsimustes;
 • oma valdkonna teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine ja menetlemine (sh liikluskahjud);
 • linnavalitsuse esindamine kohtus ja teistes õiguskaitseorganites linnapea või linnasekretäri poolt antud volituste piires;
 • tööõiguse valdkonnaga seotud toimingutes osalemine, dokumentide vormistamine;
 • hagiavalduste ja teiste menetlusdokumentide koostamine ja kohtusse esitamine;
 • linnakantselei õigusaktide vastavuse riigi õigusaktidele jälgimine ning vajadusel linnavalitsusele ettepanekute tegemine õigusaktide muutmiseks;
 • linnavalitsusele täitmiseks suunatud avalduste ja taotluste menetlemine oma pädevuste piires
 • nõupidamistel, komisjonide ja töögruppide töös osalemine;
 • kooskõlastamiseks suunataud käskkirjade, korralduste ja muude dokumentide juriidiline kooskõlastamine;
 • kohtuotsuste ja –määruste täitmisele tähelepanu pööramine, järelvalve teostamine kohtutäituri täitetoimingute üle;
 • oma valdkonda kuuluvate dokumentide esitamine linnavalitsusele ja linnavolikogule kinnitamiseks/otsustamiseks;
 • muude linnapea või vahetu juhi ning abilinnapeade poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine;
 • muude kohustuste ja õiguste täitmine, mis tulenevad Eesti Vabariigi õigusaktidest, linna põhimäärusest, linnavolikogu  määrustest ja otsustest, linnavalitsuse määrustest ja korraldustest ning linnapea käskkirjadest.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • Juriidiline magistrikraad, või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • eesti keele suuline ja kirjalik valdamine kõrgtasemel (C1 tase) ning vene keele  mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele;
 • eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • vähemalt kolme aastane erialane töökogemus. Eelnev õigusalase töö ning kohtus tsiviil- ja/või haldusasjades esindamise kogemus;
 • teksti- ja tabeli töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus (sealhulgas WebDesktop kasutamise oskus).

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Peajuristina näeme töötamas näeme inimest, kes omab häid õigusalaseid teadmisi, head väljendus- ja argumenteerimisoskust, analüüsivõimet, vastutustunnet, korrektsust ja täpsust ning on teenistusülesannete täitmisel iseseisev.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt  28. oktoobril 2020. a (s.o kandideerimisdokumentide laekumise viimane kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse) järgmised dokumendid: CV märksõnaga „Peajurist", motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad

aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309