« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD sotsiaalteenistuse lastekaitse peaspetsialistile

Kelle ametikoha eesmärgiks on:

Kohtla-Järve linna territooriumil elavate laste, lastega perede hoolekande ja vanemliku hoolitsuseta laste, kes viibivad asenduskodudes või on perekondades hooldusel, elu korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Tööle on võimalik asuda oktoober 2021. a.

Lastekaitse peaspetsiaisti peamisteks ametiülesanneteks on:

• laste ja perede nõustamine sotsiaal- ja lastekaitseküsimustes, sh toetustest, teenustest, seaduslikest õigustest ja protseduuridest
• Kohtla-Järve piirkonnas lastega peredega ennetustöö tegemine
• otsuse tegemine juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks
või juhtumi edastamiseks pädevale ametiisikule
• lapse abivajaduse hindamise läbiviimise tagamine lähtuvalt lastekaitseseadusest tulenevatest nõuetest
• sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse (STAR) andemete kandmine andmeregistri põhimääruses kehtestatud korras
• aidata kaasa vanemate vaheliste lapsi puudutavate vaidluste lahendamisele
• kohtus hooldusõiguse ära võtmisel või eestkoste määramisel, vastavate materjalide ettevalmistamine
• vanemliku hoolitsuseta laste hoolduse korraldamine, asenduskodus, hooldus- või eestkosteperes olevate laste üle järelevalve tegemine ning nende laste ellu astumisele kaasa aitamine
• menetleda lastega perede täiendavaid sotsiaaltoetusi ja vajaduspõhist peretoetust
• anda teistele asutustele arvamusi lapse elu- ja kasvutingimuste kohta ning teha koostööd lastega ja lastega peredega tegelevate organisatsioonidega ja toetada nende tegevust
• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine

Sobiva kandidaadi eelduseks on:
• lastekaitsetöötaja erialane ettevalmistus ja kõrgharidus või 
sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
• teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
• vähemalt kolme aastane töökogemus lastekaitse valdkonnas;
• sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistri STAR kasutamise oskus;
• WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lastekaitse peaspetsialistina  näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume
• sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Lastekaitse peaspetsialist" järgmised dokumendid: CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee

Dokumentide esitamise viimane päev on 26. september 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal. 

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309