« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD sotsiaalteenistuse lastekaitse vanemspetsialistile

Kelle ametikoha eesmärgiks on:

Kohtla-Järve linna territooriumil elavate laste, lastega perede hoolekande ja vanemliku hoolitsuseta laste, kes viibivad asenduskodudes või on perekondades hooldusel, elu korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Tööle on võimalik asuda oktoober 2021. a.

Lastekaitse vanemspetsialisti peamisteks teenistusülesanneteks on:

 • pakkuda sotsiaalnõustamist laste kasvatamise küsimustes ja pereprobleemides;
 • korraldada vanemliku hoolitsuseta laste asendushooldust,  valmistada ette ja vormistada perekonnas hooldamise leping ja teostada asendushooldusel oleva lapse üle järelevalvet;
 • korraldada lapse hooldamist hooldus- või eestkosteperes;
 • hoolitseda erikoolides ja lastekodudest ellu astunud noorte eest;  
 • anda teistele asutustele arvamusi lapse elu- ja kasvutingimuste kohta;
 • tagada asendushooldusel olnud laste elluastumise toetamine (järelhoolduse ja sotsiaalelamispinna eraldamise korraldamine ning nõustamine sotsiaalprobleemide korral);
 • täita muid vahetu juhi poolt antud ühekordseid teenistusalaseid ülesandeid.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

 • lastekaitsetöötaja erialane ettevalmistus ja kõrgharidus või  
  sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele.
 • teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;
 • vähemalt kolme aastane töökogemus lastekaitse valdkonnas;
 • sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistri STAR kasutamise oskus;
 • WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Lastekaitse vanemspetsialistina  näeme töötamas inimest,  kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.

Pakume

 • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Lastekaitse vanemspetsialist" järgmised dokumendid: CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik,  Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee.

Dokumentide esitamise viimane päev on 26. oktoober 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

 • Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
 • Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
 • Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
 • Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
  • värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
  • paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
  • kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
 • Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

 


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309