« Tagasi

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD sotsiaalteenistuse sotsiaaltöötajale

Kelle töökoha eesmärgiks on:

Kohtla-Järve linnas elavate isikute vastuvõtmine, nõustamine, juhendamine sotsiaalhoolekande- ja sotsiaalabi küsimustes ning eakate ja puuetega inimeste ja perede, lähedaste hoolekande korraldamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning ametijuhendile.

Tööle on võimalik asuda veebruar 2021. a.

Sotsiaaltöötaja peamisteks teenistusülesanneteks on:

• Isikute vastuvõtmine, nõustamine ja teavitamine nende õigustest ja sotsiaaltoetuste taotlemise võimalustest ning vajadusel isikute abistamine erinevate taotluste vormistamisel;

• abistamist vajavate inimeste väljaselgitamine ja abistamise korraldamine (kodukülastuste teostamine), isikute abivajaduse hindamine, toetuse ja hoolduse määramiseks materjalide ettevalmistamine ning vastavates asjaajamistes abistamine;

• võimaliku parima teenuse kättesaadavuse korraldamiseks isikutele nõustamise läbiviimine koostöös tema lähedaste ning võrgustikuliikmetega;

• isikute probleemistiku spetsiifikast lähtuvalt erinevate juhtumitööde kavandamine ja korraldamine kaasates lahendusse erinevaid sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid asutusi ja isikuid;

• koostöö tegemine teiste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega, erinevate asutuste ja organisatsioonidega. Vajadusel korraldada isikutele, kes pole võimelised ise Politsei ja Piirivalveameti poole pöörduma, isikut tõendavate dokumentide taotluste sisseandmine ja dokumentide kättesaamine;

• oma töövaldkonda puudutavate dokumentide korraldamine ja vormistamine ning teenistusülesannete ulatuses kogutud andmete sisestamine, täiendamine ja muutmine sotsiaalteenuste ja toetuste registris (STAR);

• oma töövaldkonnas informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine, ettepanekute töö paremaks korraldamiseks ja teenuste arendamiseks tegemine ning arvamuste koostamisel osalemine;

• oma valdkonna teabenõuetele, päringutele ja avaldustele vastamine;
• vahetu juhi ja linnapea poolt antud ühekordseid teenistusalaste ülesannete täitmine.

Sobiva kandidaadi eelduseks on:

• kõrgharidus (sotsiaaltöö või muu kõrgharidus)

• teksti- ja tabel töötlusprogrammide ning teiste teenistuskohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude kasutamise oskus;

• sotsiaaltoetuste- ja teenuste andmeregistri STAR kasutamise oskus;

• WD-dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;

• eesti keele oskus kõrgtasemel ning vene keele oskus suhtlustasandil.

Sotsiaaltöötajana näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, loov, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.


Pakume

• sõbralikku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „Sotsiaaltöötaja" järgmised dokumendid: motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cv@kjlv.ee.

Dokumentide esitamise viimane päev on 24. jaanuar 2021. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse). Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.

Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel

Tööle kandideerimisega annate Kohtla-Järve Linnavalitsusele nõusoleku kandideerimisdokumentides või muul viisil Teie poolt meile avaldatud isikuandmete töötlemiseks värbamisprotsessis. Teie andmeid kasutatakse ainult värbamise eesmärgil. Mis hõlmab Teie sobivuse hindamist vakantsele ametikohale.

• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.

• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.

• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:

o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);

o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);

o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.

• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.


Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117

 


Personali vanemspetsialist
Niina Gulova
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 309