Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosa Ahtme mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. oktoobri 2020.a korraldusega nr 570 on algatatud Ahtme linnaosas Ahtme mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering ning jäetud algatamata keskkonnamõju strateegiline hinnang. 

Detailplaneeringu eesmärgiks on kaaluda Ahtme mnt 4 kinnistu maakasutuse juhtfunktsiooni muutmise võimalust 100% ärimaaks, ehitusõiguse ning arhitektuur-ehituslike nõuete määramine ärihoonete ehitamiseks,  heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete kavandamine, juurdepääsuteede, liikluskorralduse ja parkimise lahendamine, tehnovõrkude asukoha määramine ning seadusest tulenevate kitsenduste ja servituutide määramine.

Planeeritava ala suurus on umbes 1,0 ha. Planeeringust huvitatud isik on OÜ Eastforest.

Planeeritav ala hõlmab Ahtme mnt 4 kinnistut (katastritunnus 32201:002:0009) ja  ümbritsevat Ahtme mnt lõik L1 (katastritunnus 32201:002:0011) maad. Planeeritav maa-ala piirneb läänest Tartu mnt 41 elamumaa kinnistuga (katastritunnus 32201:002:0005) ja põhjast Ahtme mnt 2 ärimaa kinnistuga (katastritunnus 32201:002:0020). Kagust piirneb planeeritav ala riigi omandis oleva krundiga Tammiku Kaevandus - Ahtme mnt vaheline Raudtee (katastritunnus 32201:002:0001). Ala on  hoonestamata.

Kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Antud ala detailplaneering ei too kaasa negatiivseid sotsiaalseid, majanduslikke mõjutusi, ega kultuurilise keskkonna tingimuste rikkumisi.

Planeering muudab maastikupilti ärihoonestuse kavandamisega, kuid arvestades seda, et see asub tiheasustuse alal ning võrreldes olemasolevaga, annab planeeritava ala korrastatumaks ja kompaktsemaks muutmine ümbruskonnale lisaväärtust.

Keskkonnamõju eelhinnangu kohaselt ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik järgmistel põhjustel:

  1. planeeringuga ei kavandata olulisi keskkonnamõjuga tegevusi, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustamine, sealhulgas vee-, pinnase või õhu saastatus, jäätmeteke, mürataseme suurenemine, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus või lõhn. Planeeritavate tegevustega ei ületata piirkonna keskkonnataluvust, ei põhjustata keskkonnas pöördumatuid muutusi, ei seata ohtu looduskeskkonda, kultuuripärandit, inimeste tervist, heaolu ega vara;
  2. planeeringualal ega lähipiirkonnas ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega ka teisi maastikuliselt väärtuslikke või olulisi alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;
  3. kavandatav detailplaneering ei sisalda Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosa üldplaneeringu muutmise ettepanekut;
  4.  planeeritavale alale ei ole seatud muid piiranguid ja kitsendusi. "