Omaniku kohustused ehitamisel ja ehitise kasutamisel


Ehitusseadustiku (EhS, kehtib alates 01.07.2015) kohaselt:

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama:

  • ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele
  • ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise
  • et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega isik vastavalt Majandustegevuse registrile ja Kutseregistrile
  • ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse
  • seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve

Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve (edaspidi omanikujärelevalve). Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb.

Omanikujärelevalve tegemise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027) alusel on järelevalve tegemine kohustuslik:

  • kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba;
  • kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
  • kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
  • kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
  • ehitise olulisel rekonstrueerimisel.

 

Kontakt


Ehitusjärelevalve peaspetsialis

Andres Pedius
5866 8539
andres.pedius[a]kjlv.ee
E: 13.00-16.30,
N: 09.00 - 11.30
kab 613