Raieloa taotlemine (Järve linnaosa)

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel. Raieluba võib taotleda puu kasvukoha kinnistu omanik, kinnistu või hoonestuse seaduslik valdaja omaniku nõusolekul või omaniku volitatud isik. Vajadusel tuleb koos raieloa taotlusega esitada järgnevad dokumendid: *esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab volitatud isik; *korteri- või elamuühistu üldkoosoleku raiesoovi kajastav protokoll, kui luba taotletakse ühistu territooriumil olevale puule; *kaasomanike enamuse kirjalik nõusolek, kui kaasomandi eset ei valitseta ühistu kaudu; * ehitusluba ja väljavõte projektist (nt asendiplaan), kui raieluba taotletakse ehituse alla jäävale puule;

1. Taotleja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.

2. Kinnistu andmed

Kui väljal "Kinnistu" on kirjas mitu kinnistut, muuda teksti nii, et kirja jääks ainult see kinnistu, kuhu raieluba taodeldakse

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Taotluse saatmine

Käesolevaga kinnitan, et kohustun täitma Kohtla-Järve linna üksikpuude raiumise korras sätestatud nõudeid ja tingimusi ning vastutan raietööde teostamisel töökaitse ja - ohutusnõuetest kinnipidamise eest.

Kinnitan, et oman rahalisi, materiaalseid ja tehnilisi vahendeid raietööde tegemiseks ja raieala taastamiseks vastavalt Kohtla-Järve linnas kehtivate õigusaktide nõuetele.

See väli on kohustuslik.

Enne taotluse saatmist palun kontrollige info veelkord üle ja veenduge, et kõik on õige. Pärast nupule "Saada" vajutamist, tuleb taotlus digitaalselt allkirjastada.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ja annan loa oma isikuandmete töötlemiseks Kohtla-Järve Linnavalitsusele ulatuses, mis on vajalik minu taotluse lahendamiseks.

See väli on kohustuslik.