23.03.23

Elutähtsad teenused


Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldab oma haldusterritooriumil järgmiste elutähtsate teenuste toimepidevust:

  • kaugküttega varustamine;
  • veega varustamine ja reovee ärajuhtimise teenuse osutamine;
  • kohalike teede sõidetavuse tagamine

 

Elutähtsa teenuse osutaja

 

Hädaolukord

Hädaolukorraks loetakse sündmust, mille puhul elutähtsa teenuse osutaja ei ole võimeline pidevalt ja täies mahus osutama teenust nõutud tasemel.

Teenuse katkestuse maksimaalne lubatud aeg:

  • kaugküttega varustamise teenus – 8 tundi;
  • veega varustamise ja reovee ärajuhtimise teenus – 16 tundi;
  • kohaliku tee sõidetavuse tagamise teenus – 6 tundi esimese taseme teede puhul (põhitänavad ja teed, ohtlikud tänavalõigud, koolibussiliinide poolt kasutatavad teed ja tuletõrje veevõtukohtade juurde viivad teed) ning 12 tundi teise ja kolmanda taseme teede puhul (kõnni- ning jalg- ja jalgrattateed, kõrvaltänavad, veotänavad ja -teed, jaotustänavad, väljakud, parkimisplatsid ning kvartalisisesed tänavad)

 

Elutähtsate teenuste katkestuseks valmistumine kortermajas ja eramajas koos pere ja kogukonnaga

 

Pikaajaline soojusvarustuse katkemine

  • Käitumisjuhised soojusvarustuse katkemise korral tegutsemiseks: www.olevalmis.ee

 

Pikaajaline vee- ja kanalisatsioonivarustuse katkemine

  • Käitumisjuhised vee- ja kanalisatsioonikatkestuse korral korral: www.olevalmis.ee

 

Pikaajaline elektrikatkestus