Erandjuhul korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine


Jäätmetekitajal on õigus esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks, kui kinnisasjal ei elata või kinnisasja ei kasutata. Vabastust korraldatud jäätmeveost on võimalik saada vaid juhul, kui kohaliku omavalitsuse üksus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata

Linnavalitsusel on õigus lugeda jäätmevaldaja tema põhjendatud taotluse alusel korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks kuni viieks aastaks.

Infot korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotluse kohta leiate siit.

NB! Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmetekitaja esitab üks kord aastas, 20. jaanuariks Kohtla-Järve Linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnisasjal ei ole mitteliitunuks loetud perioodi kestel elatud või kinnisasja ei ole kasutatud.

Kinnituse esitamisel ei pea jäätmevaldaja linnavalitsusele täiendavalt esitama taotlust ning linnavalitsus menetleb esitatud kinnitust vastavalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatult. Jäätmevaldaja, kes ei ole esitanud eelpool viidatud kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks alates 21. jaanuarist.