Asendushooldusteenus

Kirjeldus:

 

Asendushooldusteenus on valitsuse korraldatav teenus, mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks.

Asendushooldus tagatakse kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, kui:
1) lapse vanem on surnud;
2) lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja;
3) vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult ära võetud;
4) laps on vanemast eraldatud.

Teenuse osutamise vajadust hindab lastekaitsespetsialist lapse heaolust lähtuvalt. Otsuse paigutada lapse olulisi huve arvestades asendushooldusteenusele teeb valitsus korralduse alusel.

Teenus tagatakse lapsele hooldusperes, perekodus või asenduskodus sotsiaalhoolekande seaduse § 456 - 458 toodud tingimustel.

Teenust osutatakse lähtuvalt lapse juhtumiplaanist, mille koostab lastekaitsespetsialist ja pärast lapse asendushooldusele suunamist täiendab koostöös asendushooldusteenuse osutajaga. Asendushooldusele suunatud lapse juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.

Lapse ülalpidamisega seotud kulud kaetakse ja teenuse eest tasutakse linna eelarvest ning asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 19, Kohtla-Järve

tel 337 8500

Muu info: Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab. 108.  Vastuvõtuajad: Esmaspäev: 08.30-12.00; 13.00-16.30, Neljapäev: 08.30-12.00; 13.00-16.00.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument.

Blankett:

Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks DOC  PDF