Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetus


Kohtla-Järve linn alustab kuni keskmise sissetulekuga perekondadele energiakulude kallinemise mõjude leevendamiseks toetuse maksmist jaanuaris 2022.

Dokumentide vastuvõtt ja nõustamine algab 20.12.2021.

1.Milliste energialiikide kulude kallinemise katteks toetust antakse?

Toetust saab elektri, gaasi ja kaugkütte kulude kallinemise toetuseks. Sealhulgas on toetust võimalik saada ka lokaalkütte kulude kallinemise toetuseks juhul, kui eluaset kütab elektri või gaasiga taotleja ise või korteriühistu.

2. Kes on õigustatud energiakulude suurenemise katteks toetust saama?
Toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5  ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3. Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära, mis

elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh),

gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)

kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Selle hulka on arvestatud lisaks energia maksumusele ka võrgutasu, aktsiis, käibemaks. 

Toetuse määramisel ei ole oluline, kas tarbija on valinud börsi- või fikseeritud hinnaga paketi, kui arve kulud ületavad seatud piirmäärasid.

Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab alltoodud näidiskalkulaator. Kalkulaatoris saab arvestusi teha täisühikutes. Hüvitise täpsema, lõpliku arvutuse teeb kohalik omavalitsus.

Energiakulude hüvitise kalkulaator

Toetuse välja arvutamine on kõige lihtsam eelpool viidatud kalkulaatoriga, võttes aluseks arvel toodud infot. Näiteks, kui elektrikulu tuli 100 eurot tarbimise 500 kWh juures, teeb see ühiku maksumuseks 100€ / 500 kWh =0,2 €/kWh ehk 20 s/kWh. Toetust makstakse 80% 12 senti/kWh ületavalt osalt ehk antud näite puhul 80% 8 s/kWh ehk 6,4 s/kWh. Korrutades 6,4 s/kWh tarbitud kogusega, saab välja arvutada makstava toetuse - 6,4 s/kWh x 500 kWh= 3200 s ehk 32€.

Kaugkütte puhul piisab kogukulust ja energia kogust või hinda ei ole vaja taotlejal esitada, sest toetuse määramisel võetakse arvesse Konkurentsiameti kooskõlastatud hind. Kui kaugkütte hind ei ole kasvanud 2021. a jaanuariga võrreldes või see jääb alla 78 euro/MWh (käibemaksuga), siis toetust ei maksta. Arvutus on sarnane gaasi ja elektrikulule. Näiteks Põhja-Tallinna linnaosas on kaugkütte hind kasvanud detsembriks 167,6 eurole, võrreldes jaanuari 71,82 euroga. Hind on määratud piirist (78 eurost) kõrgem 89,6 euro võrra ja sellest kaetakse toetusega 80% ehk 71,68 eurot/MWh kohta. Seega makstakse toetust 71,68/167,6=42,77% ulatuses kogu maksumusest. Seega makstakse isiku esitatud arvest kinni 42,77%, olenemata sellest, kas see on 100 või 400 eurot.

Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot ühe kuu kohta. Toetuse alampiir kõigi energiakulude peale kokku on 10 eurot taotluse kohta. Kui toetussumma jääks alla selle piiri, on soovitatav koguda kokku mitme kuu arved ja tulla taotlema toetust nende peale kokku.

3. Millised sissetulekud võetakse arvesse suhtelise vaesuse arvestamisel?

Kõigi perekonnaliikmete sissetulekud võetakse arvesse hindamaks, kas pere on suhtelises vaesuses.

Arvesse lähevad kõik pereliikmete Eestis ja väljaspool Eestit kõikidest tulu allikatest saadud tulu, millest arvestatakse maha makstud elatis ja täitemenetluses kinnipeetud summad. Näiteks arvestatakse sissetulekuna palka, pensioni, saadud elatist, renti, dividende, saadud toetusi (sh kõik lastetoetused), väljamakseid pensionifondidest jne.

4. Millised dokumendid peab taotlusega koos esitama?

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

Olenevalt sellest, millise energiahinna tõusu kulude katteks taotlus esitatakse, peab esitatud dokumentidelt olema tuvastatavad järgmised andmed:

  1) tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);

  2) tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);

  3) kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas;

  4) kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Vajadusel tuleks lisaks esitada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning valla- või linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. Juhul kui pere alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast tuleks esitada tõendid, et tegemist on üksi elava isiku või perekonna tegeliku elukohaga.

5. Kas toetust on võimalik saada tagantjärgi ka eelnevate kuude eest?

Toetust saab taotleda perioodi september 2021 kuni aprill 2022 tarbitud energiakulude katmiseks. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. Võimalik on taotleda ka kogu peroodi kohta korraga.

6. Kuhu ja millal tuleb avaldus toetuse saamiseks esitada?

Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistri järgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal.

Kohtla-Järve Linnavalitsus hakkab taotlusi vastu võtma alates 2021. aasta 20. detsembrist ning taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 12. juunini.

Energiakulude kallinemise mõjude leevendamise toetuse taotlemine

7. Kaua võtab aega taotluse menetlemine?

Linnavalitsus kontrollib taotleja vastavust tingimustele, arvutab välja toetuse suuruse ning teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse 35 tööpäeva jooksul taotlejalt kõigi vajalike dokumentide saamisest arvates.

Llinnavalitsus kannab toetuse üle taotleja soovitud arvelduskontole seitsme tööpäeva jooksul positiivse otsuse tegemisest arvates.

Täiendavat teavet toetuse kohta on võimalik saada:

  • sotsiaaltöö spetsialistidelt (Keskallee 17, Kohtla-Järve)
    Telefon: 33 95 481; 33 95 482; 33 95 486
  • sotsiaaltöö spetsialistidelt (Estonia pst 38, Kohtla-Järve)
    Telefon: 33 22 101; 33 76 050

Hüvitise taotlemiseks vajalikud õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel, täiendavalt tegeletakse taotluse menetlemiskeskkonna arendusega.

Vähemkindlustatud peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamise määrus on kättesaadav aadressil:

https://www.riigiteataja.ee/akt/103122021027?leiaKehtiv

Lisainfo ning vastused korduma kippuvatele küsimustele:

https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine