Lapsehoiuteenuse taotlemine

Kirjeldus:

 

Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

Lapsehoiuteenuse võimaldamiseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel menetletakse esitatud taotlust valitsuse vastava spetsialisti poolt.

Lapsehoiuteenusele on õigustatud isik, kelle laps lapsehoiuteenuse vajaduse hetkel ei viibi haridusasustuses.

Raske ja sügava puudega lapse puhul hinnatakse lapsehoiuteenuse vajadust koostöös teenust saava isikuga ning isiku soovi korral nõustab sotsiaaltöötaja teda lapsehoiuteenuse osutaja valikul.

Hindamise tulemustest lähtuvad toimingud lapsehoiuteenuse osutamisel, selle osutamise aeg, koht, maht ja rahastamine lepitakse kokku teenuse saaja ning teenuse osutaja vahel ja sätestatakse teenuse osutamise halduslepingus.

Raske ja sügava puudega lapse puhul tagatakse lapsehoiuteenuse osutamine kuni selle kalendriaasta lõpuni, millal laps saab 18-aastaseks.

Kes maksab?

Üldjuhul maksab isik teenuse eest ise. Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust vajava isiku ja tema ülalpidajate majanduslikust olukorrast.

Enne teenuse eest tasu määramist selgitatakse välja, millised on teenust vajava isiku sissetulekud, väljaminekud ja nendel lasuvad kohustused, vallas- ja kinnisvara olemasolu, kas selle realiseerimine on võimalik ja otstarbekas ning kas abivajajal on elatise saamise võimalusi, et tasuda teenuse eest täies mahus.

Lapsehoiuteenus, välja arvatud lapsehoiuteenuse võimaldamiseks koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel nimetatud juhul, on teenuse saajale tasuta. Teenuse osutamise kulud kaetakse lapsehoiuteenuse osutajale linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

MTÜ Puuetega Laste Tugikeskus Päikesekiir, Sompa 5a, 41533 Jõhvi, info tel 524 6584

Õigusaktid:

Kontakt:

PUUDEGA LAPSED:

Keskallee 17, Kohtla-Järve

Oksana Zaitseva, oksana.zaitseva[a]kjlv.ee, tel 5300 9329

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab 4 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju. Vastuvõtuajad: E, T, N 8.30-11.30 ja 13.30-16.00.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

Puudega lapse esindaja kirjutab vabas vormis avalduse koos põhjendusega.