16.02.19

Maamaks


Maamaks on maa maksustamise hinnast lähtuv maks, mille arvutab Maksu- ja Tolliamet kohalikust omavalitsusest saadud andmete põhjal ning mis laekub täies mahus omavalitsusüksuse eelarvesse. Maa maksustamishind leitakse maa korralisel hindamisel, hetkel kehtivad 2001. a maa korralise hindamise tulemused.

2001. aasta hindamisel jagati Kohtla-Järve linn viieteistkümne tsooni ja leiti maa m² või ha väärtused olenevalt maa asukohast ja maa kasutamise sihtotstarbest. Maa maksustamishinna arvutamise aluseks on Vabariigi Valitsuse 22. mai 2001. a määrusega nr 179 kinnitatud "Maa maksustamishinna arvutamise kord".

Maa maksustamishind sõltub maa suurusest, asukohast ja sihtotstarbest.

Maatüki maksustamishinna arvutamiseks:

  1. leitakse hinnatsoonide kaardilt hinnatsoon, kuhu maatükk kuulub. Seda saab teha Maa-ameti maainfo kaardirakendusest;
  2. leitakse maa väärtuste loetelust hinnatsoonile vastavate ja maatükil esinevate maakasutuse sihtotstarbe liikide väärtused (3,83 eurot/m², 0,96 eurot/m², 3835 eurot/ha jne.), arvestades maatüki suurusest tulenevaid erisusi. Seda saab teha Eesti Vabariigi Keskkonnaministri 30.novembri 2001. aasta määrusega nr 50 kinnitatud "Maa korralise hindamise tulemuste kehtestamine" lisa nr 41 - Kohtla-Järve linna kohta (keskkonnaministri 02.12.2010.a määruse nr 65 sõnastuses) andmetest: 

Maatüki maksustamishinna arvutamine:
Krundi pindala korrutatakse maakasutuse sihtotstarbe liigile vastava hinnatsooni väärtusega eurodes maatüki ruutmeetri või hektari kohta. Mitme sihtotstarbe liigi samaaegsel esinemisel samal maatükil arvestatakse nende esinemise ulatust. Maa maksustamishind väljendatakse 10 euro täpsusega, kusjuures summa alates 5 eurost ümardatakse järgmise kümneni.

Näiteks: 1298 m² 75% - elamumaa ja 25% ärimaa krundi, mis asub tsoonis - H0322001 maksustamishind arvutatakse:
75% - 973,5 m²
25% - 324,5 m²
(973,5 m² x 1,92 eurot/m²) + (324,5 m² x 3,83 eurot/m²) = 3111,96 eurot, milline summa ümmardatakse 3110 eurot.

Maa korralise hindamise tulemused:

Vastavalt Maamaksuseaduse § 5 lõikele 1 on maamaksumäär 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maksumäär on 0,1–2,0 protsenti maa maksustamise hinnast aastas. Maksumäärad kehtestab oma haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse volikogu hiljemalt 31. jaanuariks.

Maamaksuseadus:

Alates 1. jaanuarist 2008 kehtib Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil maamaksumäär 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil on 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. Hetkel kehtivad maamaksumäärad on kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrusega nr 39 „Maamaksumäära kehtestamine ja maamaksuvabastuse andmise kord".

Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 39:

Maamaks sõltub maa maksustamishinnast, maksumäärast ja omaniku osa suurusest maatükil. Iga korteri omanik leiab oma osa suuruse hoonest kinnistamisotsusest. Seda saab teha ka e-kinnistusraamatus:

Näiteks: 1298 m² 75% - elamumaa (973,5 m²) ja 25% ärimaa (324,5 m²) krundi, mis asub tsoonis - H0322001 maamaks arvutatakse järgmiselt:

  • ühe omaniku korral on krundi maamaks 3110 x 2,5% = 77,75 eurot aastas;
  • kui sellel 1298 m² suurusel krundil on kaks omanikku (mõlema omaniku osa suurus ½, siis ühe omaniku maamaks arvutatakse järgmiselt: 3110 x 2,5 % x ½ = 39 eurot aastas.

Maamaksuseaduse kohaselt maksavad maamaksu:

  • maa omanik;
  • kui maakasutus ei ole maareformi seadusega ettenähud korras ümber vormistatud, maksab maamaksu maa kasutaja;
  • kui maale on seatud hoonestusõigus või kasutusvaldus, maksab maa omaniku asemel maamaksu hoonestaja või kasutusvaldaja.

Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, kes 1. jaanuari seisuga on maa kasutaja või kinnistusraamatu andmete kohaselt kinnisasja omanik, hoonestaja või kasutusvaldaja. Maa omandamisel või kasutusõiguse tekkimisel aasta keskel säilib eelmise omaniku või kasutaja maamaksu kohustus aasta lõpuni ning uue omaniku või kasutaja maksukohustus tekib maa omandamise või kasutusõiguse tekkimise aastale järgneva aasta 1. jaanuarist.

Maamaksu ja maamaksuvabastuse suuruse kohta saab infot maamaksuteatega, mis väljastatakse Maksu- ja Tolliameti poolt maksumaksjatele jooksva aasta 15. veebruariks posti teel või elektroonselt. Nendele isikutele, kelle maamaksu summa jääb alla 5 € aastas, maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei saadeta. Maksu- ja Tolliamet liidab kohaliku omavalitsuse piires isiku kõikide maakasutuste maksukohustused ning maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma kokku on vähem kui 5 eurot.

E-maksuametis/e-tollis registreeritud kasutajale, kelle e-posti aadress on Maksu- ja Tolliametile teada, saadetakse maamaksuteade ainult elektroonselt. See tähendab, et Maksu- ja Tolliamet edastab isiku e-posti aadressile informatsiooni maksuteate e-maksuametis/e-tollis kättesaadavaks muutumise kohta. Kui Maksu- ja Tolliametil maksumaksja e-posti aadress puudub, saadetakse teatis SMS-iga mobiilinumbrile ning kui eelnimetatud kontaktid puuduvad, siis saadetakse maksuteade paberkandjal.

Kui maksuteates on maksustatava maakasutuse või maksumaksja andmed ebatäpsed, tuleb maksumaksjal pöörduda andmete täpsustamiseks maa asukohajärgsesse linna- või vallavalitsusse.

Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu. E-maksuametis/e-tollis jaotise „Nõuded ja kohustused" > „Maamaks" alt leiab väljastatud maamaksuteated, maatükkide andmed, maamaksu tasumise tähtaja(d) ja summa(d). Maamaks tasutakse Maksu- ja Tolliameti pangakontole. Maamaksu maksmist kontrollib Maksu- ja Tolliamet.

 

Kontakt


Peamaakorraldaja
Enno Kaare
5427 0048
enno.kaare[a]kjlv.ee
13.00-16.30,
09.00-11.30

kab 707


Lisainfot maamaksuteadetega seotud küsimustes saate Maksu- ja Tolliametilt telefonil:
880 0811 (Eraklientide ja FIEde nõustamine) 
880 0812 (Äriklientide nõustamine).