16.02.19

Heakord ja haljastus


Kõigil Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil elavatel, tegutsevatel ja viibivatel füüsilistel ning juriidilistel isikutel on kohustuslik täita Kohtla-Järve linna heakorra eeskirja nõudeid puhtuse ja heakorra tagamisel linnas.

Kohtla-Järve linna heakorra eeskiri

Kinnistuomanikud peavad kinnistu eest hoolitsedes eelkõige:

 1. hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia;
 2. tagama, et ei ohustataks teisi isikuid, nende vara või keskkonda;
 3. aastaringselt puhastama ja korras hoidma oma krundi siseterritooriumi ja sellega külgneva puhastusala;
 4. lõikama kõnnitee või sõidutee rentslist väljakasvava rohu ja puude juurevõsud. Rohu hävitamine soola ja kemikaalidega on keelatud;
 5. pügama heki (kõrgus ei tohi olla üle 1,5 m) ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist või puude maha raiumist;
 6. niitma haljasalasid ja looduslikku rohumaad (kui kõrgus ületab 10 cm maapinnast) oma territooriumi ja puhastusala piires;
 7. talvel koristama hommikul kella 7-ks ja vajadusel ka päeva jooksul puhastusalal liikumist häiriva lume ja jää;
 8. regulaarselt puhastama krundil ja puhastusalal olevad sadeveekraavid ning truubid;
 9. kindlustama oma territooriumil või puhastusalal asuvatele tuletõrje veevõtukohtadele vaba juurdepääsu;
 10. rajama ja korras hoidma prügikonteinerite hoiukohad ning juurdepääsuteed nendele.

Ehitise omanikud on ehitise eest hoolitsedes kohustatud eelkõige:

 1. remontima, värvima ja korrastama hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid;
 2. eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, samuti lume ja jää ning eelnevalt tähistama ohtliku maa-ala.
 3. puhastama talvel välistrepid lumest ja jääst ning neid vajaduse korral liivatama;
 4. tagama õige numbrimärgi olemasolu ehitisel (hoonel, piirdel või näiteks postkastil);
 5. kooskõlastama hoonete välisilme ja piirdeaedade muudatused (värvitoonid, trepikodade ja katuste ümberehitused, rõdude kinniehitamine ja muud muudatused) linnavalitsusega;
 6. eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt paigaldatud kuulutused, teated, reklaami ning illegaalse graffiti.

Tehnilise järelevalveamet on kirjeldanud oma kodulehel hooldusjuhised kinnistu ja ehitise omanikele talviseks perioodiks. Juhised on leitavad siit:

https://www.tja.ee/et/uudised/ohutuse-tagamiseks-tuleb-lumi-ja-jaa-ehitiste-katustelt-oigeaegselt-eemaldada

Üheskoos tegutsedes saame tagada turvalise keskkonna kõikjal linnas.

29.04.23

Kontakt


Heakorra peaspetsialist
Ilona Heinsalu
5770 5032
ilona.heinsalu[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 204