Üldplaneering


Üldplaneeringu eesmärk on valla või linna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine. Üldplaneering koostatakse kogu kohaliku omavalituse territooriumi kohta. Üldplaneering peab tagama linna edasise arengu ja ühiskonnaliikmetele parima võimaliku keskkonna.

Üldplaneeringu eesmärk on linna territooriumi põhisuundade ja tingimuste määramine, aluste ettevalmistamine detailplaneerimise kohustustega aladel ja juhtudel detailplaneeringute koostamiseks ning detailplaneeringu kohustuseta aladel maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks.

Praegust maa-alade sihtotstarvet ja funktsiooni ei muudeta koheselt, maaomanik saab maa-ala kasutada praegusel sihtotstarbel ja funktsioonil seni, kuni ta seda soovib. Reaalne arendus- ja ehitustegevus toimub  linnas  läbi detailplaneeringute, mille alusel viiakse sisse maade sihtotstarvete muudatused maakatastris. See ei tähenda, et kogu maa-ala peab ära planeerima ühe korraga – võimalik on üldplaneering kehtestada ka osade kaupa nii, et lõpuks saab kogu kohaliku omavalituse territoorium kaetud.

Kohtla-Järve linnas on Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosad, mille kohta on kehtivad linnaosade üldplaneeringud.

Üldplaneering on kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise ning projekteerimistingimuste andmise alus. Seega toimub täpsem planeerimine ja ehitamine üldplaneeringu reeglite kohaselt. Juhul, kui detailplaneeringu koostamine on nõutav, tuleb detailplaneeringu koostamisel lähtuda üldplaneeringus ettenähtust.

Üldplaneeringute ülevaatamine


Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute raames detailplaneeringute ülevaatamine

Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamine

Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine

Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017.a otsusega nr 26 kinnitati Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Ülevaatamise tulemusena jõuti järeldusele, et Kohtla-Järve linnas Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa kehtivad üldplaneeringud on linnaarengu suunamiseks jätkusuutlikud ja asja- ning ajakohased. Otsustati lugeda kehtivaks üldplaneeringute täpsustavaks teemaplaneeringuks Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosade miljööväärtuslike hoonestusalade teemaplaneering (kehtestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. mai 2011. a otsusega nr 169). Järve, Ahtme, Sompa, Kukruse ning Oru linnaosade üldplaneeringute lahendused vastavad Kohtla-Järve linna arengukava aastateks 2016-2034 arengusuundadele ja valdkondlikele arengukavadele ja võimaldavad jätkata planeeringute edasist elluviimist.

Nimetatud üldplaneeringute elluviimine on olnud plaanipärane ja planeeringulahendusi järgiv. Sompa, Kukruse ja Oru linnaosa üldplaneeringuid muutvaid detailplaneeringuid kehtestatud ei ole. Järve ja Ahtme linnaosas on kehtestatud üksikud üldplaneeringut muutvad detailplaneeringud, mille koostamise eesmärgid on pigem täpsustanud üldplaneeringu lahendusi.

Üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste raames analüüsiti Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018.a otsuses nr 57 „Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute raames detailplaneeringute ülevaatamine" kehtivate detailplaneeringute realiseerimise võimalusi, kas üle viie aasta tagasi kehtestatud detailplaneeringud on endiselt aktuaalsed ja neid on võimalik realiseerida.

Kehtestatud detailplaneeringute ülevaatamise tulemusena selgitati välja arendajate reaalsed plaanid ja detailplaneeringute edaspidised elluviimise võimalused ning kui puudub soov planeeringuid ellu viia või on ilmnenud muud takistused, kaaluda planeeringute kehtetuks tunnistamist. Realiseerimata jäänud planeeringute osas on arendajatega peetud kirjavahetust, et selgitada välja koostatud detailplaneeringute üldplaneeringutele vastavust ja sellekohaselt detailplaneeringute sobivust ja ajakohasust. Tehtud analüüsi põhjal jäeti kehtima 71 detailplaneeringut ning kehtetuks tunnistati kaks detailplaneeringut tervikuna ja üks osaliselt. Täies mahus tunnistati kehtetuks Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas Tammiku tn 5a maaüksuse detailplaneering ja Järve linnaosas Kohtla-Järve haigla ja kaubahalli Prestone piirkonna detailplaneering. Osaliselt tunnistati kehtetuks Järve linnaosas Kalevi tn 37a maa-aluste mahutite ja asfaltplatsi osa ning sellega piirneva maa-ala detailplaneering.

Lähtuvalt Planeerimisseaduse § 139 lõikes 2 sätestatust tehakse detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsus hiljemalt 3 (kolme) aasta möödumisel detailplaneeringu algatamisest arvates, et tagada detailplaneeringute koostamine mõistliku aja jooksul. Selle alusel analüüsiti Kohtla-Järve linnas menetluses olevate ja seisma jäänud pooleliolevate detailplaneeringute seisu ning lõpetati kaheksateist algatatud ja seismajäänud detailplaneeringu menetlust, kuna omanikud ja huvitatud isikud ei tegutse enam või ei ole huvitatud planeeringu koostamise jätkamisest.

Kohtla-Järve Linnavolikogu 30. aprilli 2014. a määrusega nr 30 „Kohtla-Järve linna kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste kinnitamine" otsustati kinnitada Kohtla-Järve linna kehtivate üldplaneeringute tulemused. Sellest lähtudes on jäetud kehtima aastatel 2008 – 2011 kehtestatud Kohtla-Järve linna Järve, Ahtme, Sompa, Oru ja Kurkuse linnaosade üldplaneeringud ja teemaplaneeringud. Vaadati üle ka kehtestatud detailplaneeringud, mille tulemustel jäävad kehtima Järve linnaosas 28, Ahtme linnaosas 19, Kukruse linnaosas 4, Sompa linnaosa 1 ja Oru linnaosas 1 kehtestatud detailplaneering. On tehtud ettepanek tunnistada kehtetuks 19 detailplaneeringu menetlemise otsust seoses huvitatud isikute loobumise sooviga ning 11 otsust planeeringute menetlemisest huvitatud isikute tegevusetuse tõttu. On tehtud ettepanek tunnistada kehtetuks täies ulatuses realiseerimata jäänud Metsapargi tn 10a detailplaneering.