Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

146. Hanketeade 25.04.2019. a. Mänguväljakute haljastamine ja puude istutamine Kohtla-Järve linnas.

Hanketeade 146   25.04.2019.a

Mänguväljakute haljastamine ja puude istutamine Kohtla-Järve linnas.

Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Põhja allee 24b asuva Põhja mänguväljaku ja Sinivoore 7 a asuva Lõuna mänguväljaku haljastustööd ning puude istutamine Kohtla-Järve linna Sompa, Järve ja Ahtme linnaosas  vastavalt  nõuetele ja tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2).

Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395, Kohtla-Järve.
Riigihanke finantseerimine tagatakse läbi Kohtla-Järve linna eelarve.
Hankemenetluse liik: alla lihthanke piirmäära jääv hange.
Hankija sõlmib lepingu üksnes madalama hinnaga pakkumuse alusel.
Pakkumuste hindamise kriteerium on madalaim hind.

Kvalifitseerimise tingimused ja nõutavad dokumendid:
1. Pakkuja peab olema viimase kolme aasta jooksul teostanud peatöövõtjana vähemalt ühe võrreldavas mahus sarnast töö. Pakkujal esitada teostatud haljastus- istutustööde nimekiri koos tegemise aja, koha ja tellijate andmete kohta.

Palume pakkumuste esitamise tähtajani Hankijat informeerida igast hankedokumentides ja/või selle lisas avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust. Pärast lepingu sõlmimist ei rahulda Hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet.

Pakkumuse maksumus esitatakse eurodes.

Pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuste avamine toimub 2.05.2019. a kell 09:00 aadressil Kohtla-Järve linn, Keskallee 19, ruum 102.

Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Alternatiivsete lahenduste esitamine ei ole lubatud.
Hankija jätab endale õiguse lükata esitatud pakkumused tagasi, kui kõikide pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatava