Kantselei


Kantselei põhimäärus 

 

Austatud Kohtla-Järve linnakodanikud,

Kohtla-Järve Linnavolikogu ootab avaldusi Viru Maakohtu rahvakohtunike kandidaatidelt.

Viru Maakohus andis teada, et 2023. a viimases kvartalis lõppevad 2019. a novembris nimetatud rahvakohtunike volitused. Seoses sellega palub Viru Maakohus esitada 03.07.2023 Linnavolikogu poolt valitud ja Ametlikes Teadaannetes avaldatud rahvakohtunike kandidaatide nimekiri koos rahvakohtunike kandidaatide poolt täidetud ankeetidega.

Rahvakohtunike kandidaadid valitakse proportsionaalselt omavalitsuse rahvaarvuga – Kohtla-Järvelt 23 kandidaati.

Allkirjastatud avaldusi kandidaatidelt oodatakse kuni 11.05.2023 Linnavolikogu e-aadressile volikogu@kjlv.ee või paberkandjal aadressile:
Kohtla-Järve Linnavolikogu
Keskallee 19, kab 215
30395, Kohtla-Järve

Avalduse vorm

 

Kohtute seadusest tulenevad nõuded rahvakohtunikule:

Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht on Eestis ja kes oskab eesti keelt keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 • süüdi mõistetud kuriteo eest;
 • pankrotivõlgnik;
 • tervise tõttu sobimatu;
 • omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud ta rahvakohtunikukandidaadiks;
 • kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
 • kaitseväeteenistuses;
 • advokaat, notar või kohtutäitur;
 • Vabariigi Valitsuse liige;
 • valla- või linnavalitsuse liige;
 • Vabariigi President;
 • Riigikogu liige.

Samuti ei või rahvakohtunikuks nimetada kuriteos süüdistatavat isikut kriminaalmenetluse ajal.

Kontakt


Kohtla-Järve Linnavolikogu Kantselei
Keskallee 19, kab 215
30395 Kohtla-Järve
tel 337 8530
volikogu@kjlv.ee
Vastuvõtt kokkuleppel