18.02.19

Koduomaniku maamaksuvabastus


2013. aasta 1. jaanuarist on maa omanik vabastatud maamaksu tasumisest tema omandis oleva elamumaa osas linnas kuni 1500 m² ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele. Maamaksuvabastus määratakse riigi registrite andmete alusel maamaksuseaduses sätestatud tingimustel. Selleks kontrollitakse maamaksuseaduses sätestatud tingimustele vastavate isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel 1. jaanuari seisuga. Maa omanikul ja maa kasutajal ei ole maksusoodustuse saamiseks vaja avaldust esitada. Maksusoodustus arvestatakse automaatselt.

Koduomaniku maamaksusoodustuse tingimused:

 • Isik peab olema maa omanik või maa kasutaja sh korteriomanik ja hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik;
 • Maksuvabastus määratakse elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas tiheasustusega aladel kuni 1500 m² ulatuses ja hajaasustusega aladel kuni 2 ha ulatuses;
 • Isiku elukoht peab asuma sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Koduomaniku maamaksusoodustuse (hooneühistu korral) tingimused:

 • Maamaksu tasumisest on vabastatud hooneühistu elamumaa füüsilisest isikust hooneühistu liikmete osamaksude proportsiooni osas;
 • Hooneühistu liikme elukoht peab olema sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele;
 • Iga nimetatud tunnustele vastav hooneühistu liige on maamaksust vabastatud 0,15 ha ulatuses linnas ning 2,0 ha ulatuses mujal.

Koduomaniku maamaksusoodustuse (ühis- ja kaasomandi korral) tingimused:

 • Ühis- ja kaasomanikud on maamaksust vabastatud 1500 m² ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha ulatuses hajaasustusega aladel maatüki kohta kokku;
 • Kui tiheasustusega alal asuv maatükk on suurem kui 1500 m², siis sõltub maksuvabastuse suurus maatükki omavate kaasomanike arvust;
 • Maksuvabastus määratakse ainult ühis- ja kaasomanikule, kelle elukoht on vastavalt rahvastikuregistri andmetele maamaksust vabastatud maal asuvas hoones.

Näiteks kui linnas asuv 3000 m² suurune hoonestatud elamumaa sihtotstarbega maatükk kuulub võrdsetes osades kahe isiku kaasomandisse ja mõlema kaasomaniku elukoht on maatükil asuvas hoones, siis on maamaksu tasumisest vabastatud kaasomanikud kokku 1500 m² ulatuses. Mõlemad kaasomanikud saavad isikuliselt maksuvabastuse 750 m² ulatuses ning ülejäänud 1500 m² eest tuleb maksta maamaksu.

Koduomaniku maamaksusoodustuse (korteriomandi korral) tingimused:

 • Isik on korteriomanik;
 • Korteriomandite omanikud on maamaksust vabastatud elamumaa osas 1500 m² ulatuses tiheasustusega aladel ja 2 ha ulatuses hajaasustusega aladel isiku kohta;
 • Korteriomaniku elukoht peab asuma sellel maal asuvas hoones vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Seega on iga korteriomandi omanik maksust vabastatud 1500 m² ulatuses isiku kohta erinevalt kaasomandist.

Kui maamaksu subjektile kuulub ühes kortermajas mitu korteriomandit, siis on isik vabastatud maamaksu tasumise kohustusest üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas, teiste korteriomandite eest tuleb korteriomanikul tasuda ka edaspidi maamaksu. Näiteks kui majas, kus isikul on korter, on veel garaažiboks ja panipaik (kõik kolm on eraldi korteriomandid), siis saab maksuvabastuse üksnes tema elukohaks oleva korteriomandi juurde kuuluva maa osas. Garaažiboksi ja panipaiga eest tuleb maksta maamaksu.

Kui korteriomandi omanik on mitu korteriomandit kokku ehitanud üheks korteriks, siis on oluline, et korteriomandite ühendamine kajastuks ka kinnistusraamatus. Kui kinnistusraamatu andmetel pole korteriomandid liidetud, siis saab isik maksuvabastuse üksnes ühe korteriomandi osas. Korteriomandite liitmiseks tuleb pöörduda Kohtla-Järve Linnavalitsuse arenguteenistuse poole.

Maa omanikud, kellele kuuluva maa sihtotstarve on osaliselt elamumaa ja osaliselt ärimaa (korteriomanikud elavad hoones, kus asuvad lisaks eluruumidele ka äripinnad), omavad kaasomandina nii elamise otstarbeks ette nähtud maad kui ka ärilisel eesmärgil kasutatavat maad. Tulenevalt korteriomandi- ja korteriühistuseadusest ning asjaõigusseaduse kaasomandi valdamist, kasutamist ja käsutamist reguleerivatest sätetest, peab isik maksma vastavalt temale kuuluva osa suurusele kaasomandil lasuvaid makse ning maamaksuseadusest tulenevalt maamaksu proportsionaalselt korteriomandi suurusega nii elamumaa kui ka ärimaa eest. Kui elamumaalt on korteriomanik maamaksu tasumisest vabastatud, siis temale kaasomanikuna kuuluva ärimaa osa eest tuleb korteriomanikul tasuda ka edaspidi maamaksu proportsionaalselt korteriomandi suurusega.

Kui kinnistusraamatu andmetel on kinnistu koosseisus mitu katastriüksust ja hoone asub üksnes ühel neist katastriüksustest, arvutatakse maamaksusoodustus üksnes selle katastriüksuse osas, millel asub hoone. Maamaksuseaduse § 11 lõike 1 eesmärgiks on vabastada koduomanik talle kuuluva või tema kasutuses oleva hoone aluse ning hoone juurde kuuluva maa eest maamaksu tasumisest. Kuna katastriüksus, millel ei asu maa omaniku või maakasutaja hoonet, ei ole vajalik hoone teenindamiseks või seal asub hoone, mis ei ole rahvastikuregistri andmetel isiku elukoht, siis ei vabastata maa omanikku või maa kasutajat maamaksu tasumise kohustusest vastava katastriüksuse osas.

Maakatastris registreerimata maa (reformimata maa) maamaks arvutatakse sihtotstarbeta maa maksustamishinna alusel. Sihtotstarbeta maaüksusel asuva hoone omanikku ei ole võimalik enne maa sihtotstarbe fikseerimist maamaksu tasumisest vabastada.

Juhime tähelepanu, et maamaksuvabastus on võimalik määrata vaid ühe, elukohaks oleva maaüksuse osas vastavalt maamaksuseaduses sätestatud  tingimustele.

Kontrollida andmeid enda kohta rahvastikuregistris saab kodanikuportaalis eesti.ee veebiteenuse kaudu esitades päringu enda andmete kohta. Samuti saate seda teha elukohajärgses linnavalitsuses. Rahvastikuregistri andmeid saab muuta elukohajärgses linnavalitsuses või riigiportaalis eesti.ee  Rahvastikuregistri e-teenuse kaudu elukoha andmeid esitades kontrollige kindlasti, et esitamise toimingud on lõpuni tehtud (allkirjastatud).

Info hooneühistu liikmete nimekirja ja liikmete osamaksude proportsiooni kohta on kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist.

Kontakt


Peamaakorraldaja
Enno Kaare
5427 0048
enno.kaare[a]kjlv.ee
E 13.00-16.30,
N 09.00-11.30

kab 707