Linnavara


Linnavara valitsemise kord

Linnavaraks on linnale kuuluv kinnis- ja vallasvara ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused, sh avalikuks otstarbeks kasutatav vara, mis oma ühiskondliku olemuse tõttu on kasutatav igaühe poolt (kohalikud maanteed, tänavad, platsid, pargid, jne).

Linnavara kasutajaks võib olla ka kolmas isik, kasutajad on kohustatud nende kasutusse antud linnavara majandama heaperemehelikult ning tagama linnavara säilimise, korrashoiu ja sihipärase kasutamise.

Linnavalitsus sõlmib vara majandamisega seotud kommunaalteenuste osutamise lepingud (elektri-, sooja-, veevarustus-, valve-, prügiveo, puhastus-, tehnosüsteemide hoolduslepingud jms).

Kontakt


Linnavara peaspetsialist
Tatjana Orlova
337 8507
tatjana.orlova[a]kjlv.ee

Kokkuleppel
kab 207