Raieluba


Üksikpuude raiet Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil reguleerib Kohtla-Järve Linnavolikogu 26.06.2013. a määrus nr 181 „Puu raieloa andmise tingimused ja kord".

Raieluba saab taotleda

 1. kui puu on kahjustatud, teisi puid ohustavalt haige, kuivanud või murdumisohtlik;
 2. kui puu kasvab hoonele lähemal kui 5 meetrit või kahjustab hoone või rajatise konstruktsioone (vundamenti, seinu, katust);
 3. kui puu takistab ehitustööde tegemist;
 4. kui puu kasvab kommunikatsiooniliinide kaitsevööndis;
 5. liiklusohutuse tõstmise eesmärgil;
 6. maastiku väärtuse tõstmise eesmärgil;
 7. kui puu takistab linnahaljastuse seisukohalt väärtuslikumate puude kasvu;
 8. kehtestatud detailplaneeringu või kinnitatud ehitus- või haljastusprojekti elluviimiseks;
 9. muudel põhjendatud juhtudel.

Raieluba ei ole vaja taotleda:

 1. tuuleheite või tormimurru korral maha kukkunud või ohtlikuks muutunud ja kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule;
 2. eravalduses olevate viljapuude likvideerimiseks.

Kohtla-Järve Linnavalitsusel on õigus väljastada raieluba, taotleja poolt esitatud nõuetekohase taotluse alusel. Informatsiooni raieloa taotlemise kohta leiate siit