Ehitise valmimine ja kasutamine


Ehitise omanik peab tagama ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise kohalikule omavalitsusele. Vt ehitusseadustiku Lisa 2 info kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta. Kasutusteatis või kasutusteatis koos ehitusprojektiga tuleb esitada, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded. Kasutusteatise esitamine on nõutav vastavalt ehitusseadustiku Lisale 2 "Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta".

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat 10 päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. Kasutusloaga määratakse ehitise kasutamise otstarve või muudetakse seda.

Kasutusluba on nõutav ehitiste ja nende kasutamise otstarbe muutmise korral vastavalt ehitusseadustiku Lisale 2 "Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta". Koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati. Ehitusprojekti ei pea esitama, kui kasutusloa taotlus esitatakse ainult ehitise kasutamise otstarbe muutmiseks.

Ehitise osale võib anda osakasutusloa, kui ehitise osa on valmis ning täidetud on õigusaktides esitatud nõuded, eelkõige nõue, et ehitist on võimalik ohutult kasutada.
Kui koos kasutusloa taotlusega esitatav ehitusprojekt sisaldab mitut hoonet ja neid teenindavaid rajatisi, antakse kasutusluba iga hoone kohta eraldi. Kasutusluba antakse eraldi ka igale iseseisvalt kasutatavale rajatisele.

Kasutusloa taotlusega seonduvad dokumendid, sõltuvalt ehitisest:

  • ehitusprojekt (koos kasutusloa taotlusega esitatakse ehitusprojekt, mille järgi ehitis ehitati). Ilma ehitusprojekti lisamata ei saa toimingut lõpule viia
  • ehitise paigaldus-, hooldusjuhend (kui see on nõutav);
  • energiamärgis (kui see on nõutav);
  • elektriaudit (kui see on nõutav);
  • küttekollete olemasolul korstnapühkija akt. Uuel küttekoldel, mida ei ole köetud, ei pea olema. Esitama peab küttesüsteemi ehitamise dokumentatsiooni või selle puudumisel küttesüsteemi auditi.
  • ehitusdokumendid – vastavalt EhS §15(1): Ehitamine tuleb alati dokumenteerida, kui ehitamiseks on nõutav ehitusluba. Ehitamise dokumenteerib ehitav isik. Ehitamise dokumentide puudumisel asendab neid vastav audit.

Vastavalt Majandus- ja taristuministri 04.09.2015 nr 115 määruse „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded" §15(3):
Kasutusloa taotlemisel esitatakse pädevale asutusele ja ehitisregistrile ehitusdokumentidena vähemalt ehitise mahamärkimise akt, ehituspäevik, teostusjoonised, tehnosüsteemi või -seadme mõõdistusprotokoll ning asjakohasel juhul operatiivkaart.

PPärast vajalike dokumentide nõuetekohast esitamist, kaasatakse kasutusloa menetlusse vajadusel selleks pädevad isikud ja institutsioonid (nt Päästeamet). Päästeamet kontrollib ehitise vastavust projektile ja tuleohutusnõuetele, samuti tuleohutuse tõendamisega seotud ehitusdokumentatsiooni. Põhjalikuma seletuse nõutava dokumentatsiooni kohta leiab ehitiste tuleohutusalase dokumentatsiooni juhendist.

ÜlPositiivse kooskõlastuse saamist teostatakse ehitise ülevaatus.  Kohtla-Järve Linnavalitsuse ehitusjärelevalve vanemspetsialist  lepib  ülevaatuse aja kokku pärast kasutusloa taotluse ja nõuetekohaste dokumentide kooskõlastamist pädevate isikute ja institutsioonidega.Kasutusluba antakse, kui ehitis vastab õigusaktides sätestatud nõuetele, eelkõige ehitisele esitatud nõuetele ja ehitusloale. Kasutusluba antakse elektrooniliselt ehitisregistrisse (EHR) . EHRis väljastatud kasutusloal on õiguslik tähendus.

Ehitusseadustiku kohaselt toimub projekteerimistingimuste teatiste ja lubade taotluste esitamine, menetlus s.h ka kooskõlastamised, arvamuse küsimine ja andmine jms ning projekteerimistingimuste ja lubade väljastamine ehitisregistri EHR elektroonilises menetluskeskkonnasProjekteerimistingimuste taotlused, teatised või lubade taotlused koos seonduvate dokumentidega (ehitusprojektiga, kui on nõutud, vt tabel 1 ja tabel 2) tuleb esitada Kohtla-Järve Linnavalitsusele elektrooniliselt EHR kaudu logides sisse ID-kaardiga.

Tulenevalt ehitusseadustikust võib põhjendatud erandjuhul, kui ei ole taotlust võimalik esitada ehitisregistrisse elektrooniliselt, need esitada ka muul moel. Taotluste vormid DOC-formaadis on leitavad www.mkm.ee/et/ehitisregisterEsitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja.

Juhul kui riiklikus ehitisregistris taotluse esitamine ei ole võimalik, siis palume digitaalselt allkirjastatud taotlus saata meiliaadressile linnavalitsus[a]kjlv.ee või vormikohase taotluse paberblanketil aadressile Keskallee 19, Kohtla-Järve.

Juhime tähelepanu asjaolule, et juhul kui taotlus ei ole esitatud EHR-ile elektrooniliselt, sisestab taotluse valla registripidaja (max 30-päeva jooksul), kusjuures vastavalt EhS-ile taotluse menetluse tähtaeg hakkab kehtima EHRi sisestamise hetkest. Taotluse esitamisel lähtuda EHRis toodud juhistest ja kasutajajuhendist, vajadusel saab abi küsida EHR klienditoelt tel 625 6352, 625 6445ehr@mkm.ee.

 

Kontakt


Ehitusjärelevalve vanemspetsialis

Andres Pedius
5866 8539
andres.pedius[a]kjlv.ee 
E: 13.00-16.30,
N: 09.00 - 11.30
kab 613