11.01.21

Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones ja territooriumil jälgimisseadmestiku kasutamise kord


Jälgimisseadmestiku kasutamise eesmärgid ja turvakaamerate paigaldamine
1. Jälgimisseadmestikku kasutatakse valitsuse valduses oleva ja kuuluva vara ning valitsuses ja valitsuse territooriumil viibivate isikute kaitseks, st vara säilimist ja isikute turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks, ohuolukorrale reageerimiseks ning isiku tervise või vara kahjustamise korral süüteo toimepanija või kahju tekitaja väljaselgitamiseks.
2. Jälgimisseadmestiku tehniliste võimaluste valikul, turvakaamerate asukohtade valikul, paigaldamisel ja kasutamisel lähtutakse isikuandmete töötlemise põhimõtetest. Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete puhul on tagatud andmete terviklikkus, käideldavus ja konfidentsiaalsus.

Salvestise töötlemine ja kasutamine
1. Õigustatud huvi korral tagatakse salvestisele juurdepääs järgmistele isikutele ja ametiasutustele:
1.1. Isik, kelle kohta andmeid töödeldakse;
1.2. Politsei- ja Piirivalveamet avaliku korra rikkumise või vara kahjustamise korral kriminaal- või väärteomenetluseks;
1.3. muud isikud ja ametiasutused, kellel on seaduse kohaselt salvestisele ligipääsu õigus.
2. Isik, kelle kohta andmeid töödeldakse peab salvestisele juurdepääsuks esitama kirjaliku taotluse, märkides salvestisele juurdepääsu soovimise põhjuse ning aja ja koha, mille kohta ta salvestist näha soovib.
3. Salvestise töötlejal on õigus jätta andmesubjekti taotlus rahuldamata ning mitte lubada salvestisele juurdepääsu, kui taotlejale ei ole võimalik näidata tema kohta kogutud andmeid nii, et need ei kahjustaks teiste isikute huve.
4. Jälgimisseadmestiku abil kogutud andmete nõuetekohase töötlemise (kogumise, säilitamise, kustutamise ning taasesitamise) eest vastutab salvestise vastutav Kohtla-Järve Linnavalitsus.
5. Taotlusi säilitatakse üks aasta.

Salvestise säilitamine
1. Salvestist säilitatakse üldjuhul 30 kalendripäeva, kuid maksimaalselt üks aasta.
2. Kui salvestist on vaja kasutada väärteo- või kriminaalmenetluses, säilitatakse salvestis menetluse lõpuni.
3. Kui eriseadusega, mis annab jälgimisseadmestiku kasutamise õiguse, on määratud lühem või pikem salvestise säilitamise tähtaeg, siis salvestist säilitatakse seaduses sätestatud tähtaja jooksul.
4. Salvestise säilitamistähtaja möödumisel salvestist kustutatakse. Salvestise kustutamine tagatakse jälgimisseadmestiku tehniliste võimalustega kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega.