Mida korraldatud jäätmevedu endaga kaasa toob


Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud kui ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka aiandusühistu, garaažiühistu ning hooneühistu, milles on moodustatud vastavalt seadusele mittetulundusühing korraldamaks muuhulgas oma liikmete jäätmemajandust. Mittetulundusühing korraldab ühiselt olmejäätmete vedu, sõlmides selleks vastava lepingu jäätmevedajaga. Mittetulundusühingu puudumisel korraldab jäätmeveo selle kinnisasja omanik, millel asub garaaž, suvila, elu- või äriruum.

Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. OÜ EKOVIR alustab jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldajatelt Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt vedajale üle antud jäätmevaldajate registris olevate andmete alusel, olenemata sellest, kas jäätmevaldajaga on sõlmitud kirjalik leping või mitte.

Nendel jäätmevaldajatel, kellel oli jäätmekäitlusleping ja prügivedu regulaarselt toimus, korraldatud jäätmevedu olulisi muudatusi kaasa ei too. Kui eelnevalt oli leping sõlmitud vedajaga, kes piirkonna võitis, siis jääb ka jäätmevedaja samaks.

Oluline muutus toimub nende jäätmetekitajate jaoks, kellel tänaseni linna jäätmehoolduseeskirja rikkudes pole veel jäätmekäitluslepingut ühegi prügivedajaga sõlmitud. Sellest ka üks korraldatud jäätmeveo eesmärke - haarata kogu elanikkond jäätmeveo süsteemi ning seeläbi ennetada linna prahistamist.

Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud järgnevad jäätmed:

• paber ja kartong
• biolagundatavad köögi- ja sööklajäätmed
• segaolmejäätmed (prügi)
• suurjäätmed

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed tuleb jäätmevaldajal üle anda piirkonnas ainuõiguse võitnud vedajale, teised jäätmevedajad neid jäätmeid vedada ei tohi.

Piirkondades ainuõiguse võitnud jäätmevedajad võtavad jäätmevaldajatega ise ühendust lepingute sõlmimiseks. Kuigi korraldatud jäätmeveo rakendumisel ei ole jäätmekäitluslepingu sõlmimine tingimata kohustuslik, on see vägagi soovitatav. Jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju.

Jäätmeveo sagedus ja mahutite suurus 

Olmejäätmete kogumise ja vedamise sagedused on sätestatud Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.08.2020. a määruses nr 77 „Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskiri" § 16.